ปรัชญาและปณิธาน

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ยึดถือปรัชญาตามที่สถาบันฯ กำหนดไว้คือ "พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และภาควิชาฯยังได้ยึดถือปณิธานของคณะฯ คือ "พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการสอน การสื่อสาร การใช้ การสร้าง และการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้ที่รู้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม" ดังนั้น หลักสูตรของภาควิชาฯ จึงมีองค์ประกอบที่พร้อมจะผลลิตบัญฑิต มหาบัญฑิต และ ดุษฎีบัญฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านความเป็นครูและวิศวกรที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมในบุคคลคนเดียวกัน
Department of Computer Education KMUTNB © 2014-2017
Tel 02-5552000 Ext. 3234,3240 Fax 02-5552164