วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งสร้างองค์กรความรู้ใหม่ให้บรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนาๆ ชาติ
Department of Computer Education KMUTNB © 2014-2018
Tel 02-5552000 Ext. 3234,3240 Fax 02-5552164