พัธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดำเนินการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการอาชีวะ เทคนิคศึกษา และอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
Department of Computer Education KMUTNB © 2014-2018
Tel 02-5552000 Ext. 3234,3240 Fax 02-5552164