วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่มีความพร้อมทางด้านการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี และด้านวิศวกรรม
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สอน นักฝึกอบรม และนักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแขนงต่างๆ ได้แก่ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แขนงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือแขนงเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สอน นักฝึกอบรม และนักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับครูผู้สอน นักฝึกอบรม และนักวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อมุ่งเน้นให้มีการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปและองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยส่งเสริมให้สามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของประเทศ
4. ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
Department of Computer Education KMUTNB © 2014-2018
Tel 02-5552000 Ext. 3234,3240 Fax 02-5552164