บุคคลากรประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


 • img
  อาจารย์ ดร. กฤช สินธนะกุล

  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  การศึกษา :
  B.S.in.Tech.Ed. (Computer Technology), KMUTNB, Thailand
  M.Sc. (Information Technology), KMUTNB, Thailand
  ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร), KMUTNB, Thailand

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  krich.sin@gmail.com

  ห้องพัก :
  ROOM: 52-703 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok

  เว็บไซต์ :


 • img
  อาจารย์ ดร.ธันว์รัชต์ สินธนะกุล

  ตำแหน่ง :
  รองหัวหน้าภาควิชา

  การศึกษา :
  -

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  -@hotmail.com

  ห้องพัก :
  1518 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1518 Piboo

  เว็บไซต์ :


 • img
  อาจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์

  ตำแหน่ง :
  กรรมการประจำส่วนงาน

  การศึกษา :
  B.S.in.Tech.Ed. (Computer Technology), KMUTNB, Thailand
  M.Eng. (Computer Engineering), KU, Thailand
  ค.อ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  wannachai.w@fte.kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  ROOM: 52-703 Faculty of Technical EducationKing Mongkuts University of Technology North Bangkok

  เว็บไซต์ :


 • img
  ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

  ตำแหน่ง :
  ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ

  การศึกษา :
  Ph.D. (Computer Education), KMUTNB, Thailand
  M.Sc. (Information Technology), KU, Thailand
  Ph.D. (Computer Education), KMUTNB, Thailand

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  jpp@kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  ROOM: 52-210 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok

  เว็บไซต์ :


 • img
  อาจารย์ ดร. สรเดช ครุฑจ้อน

  ตำแหน่ง :
  ผู้ประสานงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

  การศึกษา :
  Ph.D. (Computer Engineering), Vanderbilt University, USA

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  000@hotmail.com

  ห้องพัก :
  ROOM: Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1518

  เว็บไซต์ :


 • img
  รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง

  ตำแหน่ง :
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  การศึกษา :
  BS.in.Tech.Ed. (Electrical Engineering), KMUTNB, Thailand.
  MS.in.Tech.Ed. (Electrical Technology), KMUTNB, Thailand.
  ค.อ.ด . (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร ), KMUTNB, Thailand

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  monchai@kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  อาคารนวมินทร์ ชั้น 12 Faculty of Information Technology King Mongkuts University of Technology No

  เว็บไซต์ :


 • img
  ผศ.ดร.จรัญ แสนราช

  ตำแหน่ง :
  รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและวิจั

  การศึกษา :
  B.S.in.Tech.Ed. (Electrical Engineering), KMUTNB, Thailand.
  MS.in.Tech.Ed. (Electrical Technology), KMUTNB, Thailand.
  Mastère Spécialisé en Techniques Aéronautiques et Spatiales, ENSAE, Toulouse, France.
  Diplôme de Docteur (Informatique) INPL, France.

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  charan.sanrach@gmail.com

  ห้องพัก :
  ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok

  เว็บไซต์ :


 • img
  อาจารย์วิทวัส ทิพย์สุวรรณ

  ตำแหน่ง :
  รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายกิจการนักศ

  การศึกษา :
  B.S.in.Tech.Ed. (Computer Technology), KMUTNB, Thailand
  ค.อ.ม. (ไฟฟ้า), KMUTNB, Thailand

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  wtw@kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok

  เว็บไซต์ :


 • img
  อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง

  ตำแหน่ง :
  รองผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ (TGDE)

  การศึกษา :
  B.S.in.Tech.Ed. (Computer Technology), KMUTNB, Thailand
  M.Sc. (Information Technology), KMUTNB, Thailand

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  teeratorn.s@fte.kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) อาคาร 73 ชั้น 2

  เว็บไซต์ :


 • img
  อาจารย์ ดร.สมคิด แซ่หลี

  ตำแหน่ง :
  ที่ปรึกษา TGDE

  การศึกษา :
  B.S.in.Tech.Ed. (Computer Technology), KMUTNB, Thailand
  M.Sc. (Information Technology), KU, Thailand
  Ph.D. (Computer Education), KMUTNB, Thailand

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  ssl@kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  ROOM: 52-212 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1

  เว็บไซต์ :


 • img
  อาจารย์ ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น

  ตำแหน่ง :
  ผู้ประสานงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

  การศึกษา :
  B.S.in.Tech.Ed. (Computer Technology), KMUTNB, Thailand
  M.Sc. (Information Technology), KMUTNB, Thailand
  Ph.D. (Computer Education), KMUTNB, Thailand

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  suthida.c@fte.kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  ROOM: 44-700 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1


 • img
  ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค

  ตำแหน่ง :
  อาจารย์ประจำภาควิชา

  การศึกษา :
  กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา), มศว , Thailand
  ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร), KMUTNB, Thailand

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  dbm@kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok

  เว็บไซต์ :


 • img
  ผศ. เทวา คำปาเชื้อ

  ตำแหน่ง :
  อาจารย์ประจำภาควิชา

  การศึกษา :
  B.S.in.Tech.Ed. (Computer Technology), KMUTNB, Thailand
  M.Eng. (Computer Engineering), Kasetsart University, Thailand

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  Khanmpachua.tawa@gmail.com

  ห้องพัก :
  ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok

  เว็บไซต์ :


 • img
  อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง

  ตำแหน่ง :
  อาจารย์ประจำภาควิชา

  การศึกษา :
  B.S.in.Tech.Ed. (Computer Technology), KMUTNB, Thailand
  M.S. in Tech. Ed (Computer Technology), KMUTNB, Thailand
  กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  thanyarat.n@fte.kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  ROOM: Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1518

  เว็บไซต์ :


 • img
  ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร

  ตำแหน่ง :
  อาจารย์ประจำภาควิชา

  การศึกษา :
  B.S.in.Tech.Ed. (Computer Technology), KMUTNB, Thailand
  M.S. in Tech. Ed (Computer Technology), KMUTNB, Thailand
  Ph.D. (Information Technology ), KMUTNB, Thailand

  เบอร์โทรศัพท์ :
  0834267259

  อีเมลล์ :
  vtn@kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  1518 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1518 Pibool

  เว็บไซต์ :


 • img
  คุณกมลวรรณ โศรกศรี

  ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  การศึกษา :
  -

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  kms@kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  1518 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1518 Pibool

  เว็บไซต์ :


 • img
  กฤติญา ศิริมัย

  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษา

  การศึกษา :
  ปริญญาตรี

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  kys@kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  ROOM: 52-210 Faculty of Technical Education King Mongkut/ University of Technology North Bangkok 151

  เว็บไซต์ :


 • img
  นางสาวเนตรนภา สุขมงคล

  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษา

  การศึกษา :
  ปริญญาตรี บริหารการจัดการทั่วไป

  เบอร์โทรศัพท์ :
  0897845236

  อีเมลล์ :
  netnapa.s@fte.kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  ROOM: 52-210 Faculty of Technical Education King Mongkut/ University of Technology North Bangkok 151

  เว็บไซต์ :


 • img
  นายภูวดล ทาฝั้น

  ตำแหน่ง :
  นายช่างเทคนิค

  การศึกษา :
  B.S.in.Tech.Ed. (Computer Technology), KMUTNB, Thailand

  เบอร์โทรศัพท์ :
  02555-2000

  อีเมลล์ :
  phuwadol.t@fte.kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1518 Piboolsong

  เว็บไซต์ :


 • img
  นายสุพพัต กองแก้ว

  ตำแหน่ง :
  ช่างเทคนิค

  การศึกษา :
  ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์

  เบอร์โทรศัพท์ :
  3234

  อีเมลล์ :
  supat@kmutnb.ac.th

  ห้องพัก :
  ROOM: 52-212 Faculty of Technical Education King Mongkut/ University of Technology North Bangkok 151

  เว็บไซต์ :


Department of Computer Education KMUTNB © 2014-2018
Tel 02-5552000 Ext. 3234,3240 Fax 02-5552164