รวมงานวิจัยภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


1 การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้ แบบโครงงานเชิงสร้างสรรค์ วิชา การสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ ปี 2558


Department of Computer Education KMUTNB © 2014-2018
Tel 02-5552000 Ext. 3234,3240 Fax 02-5552164