รายละเอียดข่าว

แจ้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษาที่1/2561


โปรดดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งลงทะเบียนเรียนและชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน ภายในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

โพสเมื่อวันที่: 2018-06-13