Black Ribbons

รายละเอียดข่าว

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้


เรื่อง "เขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงาน วช. และแหล่งทุนภายนอก"

โพสเมื่อวันที่: 2018-11-27