แบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม File
1 แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ Download
2 แบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ Download
3 กรอบดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ ป.โท Download
4 กรอบดำเนินการจัดทำวิทยานพนธ์ ป.เอก Download
5 แบบฟอร์มเสนอขอสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ Download
6 แบบเสนอโครงร่างปริญญานิพนธ์ ป.ตรี Download
7 แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ป.โท แผน ก Download
8 รายละเอียดการจัดทำปริญญานิพนธ์, ปัญหาพิเศษ, แ Download
9 เอกสารรับรองวุฒิ กคศ. ปริญญาตรี หลักสูตร 2554 Download
10 เอกสารรับรองวุฒิ กคศ. ปริญญาโท-เอก หลักสูตร 2 Download
11 เอกสารรับรองวุฒิปริญญาโท สำนักงาน ก.พ Download