Black Ribbons

ทำเนียบหัวหน้าในภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รศ.ดร. มนต์ชัย เทียนทอง

ตำแหน่ง :ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง: พ.ศ 2539 - พ.ศ. 2545

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผศ.ดร. จรัญ แสนราช

ตำแหน่ง :ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง: พ.ศ 2546 - พ.ศ. 2551

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร. กฤช สินธนะกุล

ตำแหน่ง :ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง: พ.ศ 2551 - พ.ศ 2553

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผศ.ดร. กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา

ตำแหน่ง :ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง: พ.ศ 2553 - พ.ศ 2554

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ วิทวัส ทิพย์สุวรรณ

ตำแหน่ง :ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง: พ.ศ 2554 - พ.ศ 2555

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร. กฤช สินธนะกุล

ตำแหน่ง :ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

  • ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง: พ.ศ 2556 - ปัจจุบัน