Black Ribbons

แจ้งปัญหา

ฟอร์มการแจ้งปัญหา

เลือกประเภทของปัญหา และใส่รายละเอียดของปัญหา เช่น ห้องเรียนใด มีอุปกรณ์ชำรุดหรือ มีปัญหาต่างๆ สามารถแจ้งได้ทั้งหมด ทางภาคจะรับเรื่องและส่ง Email กลับไปเมื่อได้ทำการ ดำเนินการแก้ไขเรื่องที่แจ้งมาแล้ว หรือ รับเรื่องแล้ว

กรุณาล็อคอินก่อน