Black Ribbons

งานวิจัย

ลำดับ ชื่องานวิจัย ระดับ เจ้าของงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ ดาวน์โหลด
1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเกมการสอน เรื่อง ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปริญญาโท พิษณุ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ 2560 Download
2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบฝึกทบทวนโจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์บนแท็บเล็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับวิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา ปริญญาโท วิชชาพร ศรสาลี และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียด้วยเทคนิคโมชั่นกราฟิกร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปริญญาโท ภควัต สุวรรณเขตต์ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ปริญญาโท นงค์ลักษ์ สมมี จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกทบทวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ ของโพลยา รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปริญญาโท นิภาวรรณ ใจกล้า จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้านรายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปริญญาโท ธัญญธร ผิวผ่อง กฤช สินธนะกุล จิรพันธุ์ ศรีสมพ 2560 Download
7 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอน แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแตดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปริญญาโท อนันต์นทัช แสงย้อย จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
8 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย Google Application ปริญญาโท ธัลย์พิฌชา ขาชุ่ม จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
9 การพัฒนาเกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขนมายโอ เพื่อการบริหารข้อไหล่ ปริญญาโท ภัทรภูมิ ขวัญบุญจันทร์ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download