Black Ribbons

งานวิจัย

ลำดับ ชื่องานวิจัย ระดับ เจ้าของงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์
1 ระบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน Naresuan University Journal: Science And Technology (NUJST) ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 April-June 2018 pp. 58-66. ปริญญาเอก นฤเทพ สุวรรณธาดา และจรัญ แสนราช 2018
2 การศึกษาเทคนิคพยากรณ์อาชีพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 ปริญญาเอก สำราญ วานนท์, ธรัช อารีราษฎร์ และ จรัญ แสนราช 2018
3 การพัฒนาคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 ปริญญาเอก เอก กนกพิชญ์กุล ธรัช อารีราษฎร์ และ จรัญ แสนร 2018
4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมและการคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อการทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, ISSN 1686-8420 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 pp. 1-10 ปริญญาเอก รัชพล กลัดชื่น และ จรัญ แสนราช 2018
5 การศึกษาบริบท ปัญหา และความต้องการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 (NCTIM 2017)  2-3 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาเอก เอก กนกพิชญ์กุล ธรัช  อารีราษฎร์  และ จรัญ  แ 2017
6 การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 (NCTIM 2017)  2-3 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปริญญาเอก เอก กนกพิชญ์กุล ธรัช  อารีราษฎร์  และ จรัญ  แ 2017
7 การวิเคราะห์สัญญาณเสียงโดยใช้กีตาร์ไฟฟ้าที่ตั้งเสียงแบบมาตรฐานโดยแสดงผลเป็น MIDI Note ผ่านโปรแกรม Pure Data วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2. pp. 284-291. ปริญญาโท วิริทธิพล เตชิตกุลทรัพย์ สรเดช ครุฑจ้อน และ 2017
8 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิต ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2559 pp. 101 - 112. ปริญญาเอก ณัฐฐาน์ นิธิภัทร์มณีโชค และ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช 2016
9 การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียเสมือนจริงเรื่องประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอยุธยา : กรณีศึกษาวัดพระราม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 pp. 96-108. ปริญญาโท วรลักษณ์ วิทูวินิต และจรัญ แสนราช 2016
10 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 pp. 109-121. ปริญญาโท สุภาพร เสือเริก และจรัญ แสนราช 2016
11 การพัฒนาระบบตามรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่มีระบบเสริมศักยภาพ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 8. ฉบับที่ 16. กรกฎาคม – ธันวาคม. pp.1-15 ปริญญาเอก มนัสนิต ใจดี และจรัญ แสนราช 2016
12 The Comparison of Algorithms for Thai-Sentence Classification. International Journal of Information and Education Technology. ปีที่ 6 ฉบับที่ 10. October 2016. IACSIT Press. pp. 801-808. ปริญญาเอก Nomponkrang, Thanyarat and Sanrach, Charun 2016
13 A Model of Decision Support System for Choosing High School Learning Plan Using Students' O-NET Score and Multiple Intelligence. International Journal of Information and Education Technology. ปีที่ 6 ฉบับที่ 7. July 2016. IACSIT Press. pp. 555-559. ปริญญาเอก Sintanakul, Thanrat and Sanrach, Charun 2016
14 การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง รายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 1. (มกราคม-กุมภาพันธ์). pp. 79-87. ปริญญาเอก จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ และจรัญ แสนราช 2016
15 การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน. ปริญญาเอก กรรณิกา ทองพันธ์, สุธิดา ชัยชมชื่น และจรัญ แส 2016
16 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคแยก 1 อยู่กับที่ 3 ที่จัดตามบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 8-9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางแสน pp. 899-906 ปริญญาเอก กอรวี ศิริโภคาภิรมย์ และ จรัญ แสนราช 2016
17 กรอบแนวคดรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 8-9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางแสน pp.756-763 ปริญญาเอก นฤเทพ สุวรรณธาดา และจรัญ แสนราช 2016
18 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 27 ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2559 pp. 162-172. ปริญญาโท รัตนาพร ทองเพชร และจรัญ แสนราช 2016
19 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ R2D2 ผ่านทางแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของผู้เรียน  วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 13-28.  ปริญญาเอก กรรณิกา ทองพันธ์ สุธิดา ชัยชมชื่น และจรัญ แสน 2015
20 การวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2. ตุลาคม-ธันวาคม. pp. 44-53. ปริญญาเอก วีณา คงพิษ และจรัญ แสนราช 2015
21 การใช้เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการให้บริการยืมคืนหนังสือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1. มกราคม-มิถุนายน. pp. 34-40. ปริญญาเอก กฤษฎา พลอยศรี และจรัญ แสนราช 2015
22 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ R2D2 ผ่านทางแผนที่ความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของผู้เรียน. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา. ปีที่ 7. ฉบับที่ 1. มกราคม–เมษายน. pp. 13-28. ปริญญาเอก กรรณิกา ทองพันธ์ สุธิดา ชัยชมชื่น และจรัญ แสน 2015
23 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน ที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารจันทเกษมสาร. ปีที่ 21. ฉบับที่ 41. กรกฎาคม-ธันวาคม. pp. 87-94. ปริญญาเอก เล็กฤทัย ขันทองชัย และจรัญ แสนราช 2015
24 การพัฒนาระบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558 ปริญญาเอก นฏกร ประมายันต์ จรัญ แสนราช และ สรเดช ครุฑจ้อ 2015
25 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  วารสารวิจัยทางการศึกษา  ปีที่ 8 2 177-190. ปริญญาโท พิสิษฐ์ ทองงาม และจรัญ แสนราช 2014
26 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพบนเว็บ  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ปีที่ 6 ฉบับที่ 12. 91-105.  ปริญญาเอก วิมาน ใจดี และจรัญ แสนราช 2014
27 A comparison of classification algorithms on the O-NET scores. 2nd International Conference on Technical Education. 6-Nov-14. Faculty of Technical Education, King Mongkut's University of North Bangkok. ปริญญาเอก Sintanakul, Thanrat and Sanrach, Charun 2014
28 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกพฤติกรรมของเด็กนักเรียนระดับมัธยมหลังจากที่เคยถูกกระทำด้วยพฤติกรรมเดียวกันด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT 2014). 8-9 พฤษภาคม 2557. โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต ประเทศไทย. ปริญญาโท ทวีศักดิ์ น้อยภาษี, เทวา คำปาเชื้อ และจรัญ แส 2014
29 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เรียนสาขาวิชาเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิตอล แอนิเมชั่น มัลติมีเดีย และเกมส์. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. ปีที่ 2. ฉบับที่ 1. มกราคม - มิถุนายน 2557 pp. 25-41. ปริญญาเอก อัญชนา กลิ่นเทียน และจรัญ แสนราช 2014
30 A comparison of classification algorithms on the O-NET scores. 2nd International Conference on Technical Education. 6-Nov-14. Faculty of Technical Education, King Mongkut's University of North Bangkok. ปริญญาเอก Sintanakul, Thanrat and Sanrach, Charun 2014
31 การวิเคราะห์การซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางและอุปโภคบริโภค สำหรับธุรกิจขายตรง โดยวิธีกฏความสัมพันธ์. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. ปีที่ 2. ฉบับที่ 1(3). มกราคม-มิถุนายน. pp. 56-63. ปริญญาเอก สิทธิชัย วรโชติกำจร และจรัญ แสนราช 2014
32 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่มีระบบเสริมศักยภาพ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 2 1-13. ปริญญาเอก มนัสนิต ใจดี และจรัญ แสนราช 2013
33 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการสอนแบบผสมผสาน  วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ปีที่ 4 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556). 28-35. ปริญญาเอก กฤช สินธนะกุล ไพโรจน์ สถิรยากร จรัญ แสนราช แล 2013
34 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการคิดแบบอภิปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ประจำปี 2556 Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Evaluation. 5-6 สิงหาคม 2556. pp. 394-399. ประเทศไทย. ปริญญาเอก ฐิติมา ช่วงชัย และจรัญ แสนราช 2013
35 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามหลักการเดวิด คอล์บ โดยใช้แบบจำลอง J48, SVM, Decision Tree และNa?ve Bayes. การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2013). 24 มกราคม 2556. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. ปริญญาเอก รุ่งกานต์ สุขลิ้ม กฤช สินธนะกุล และจรัญ แสนรา 2013
36 กรอบแนวคิดของรูปแบบระบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นหลักที่มีการเสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอภิปัญญา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 'เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ' ประจำปี 2556. 27-28 กุมภาพันธ์ 2556. สามพรานริเวอร์ไซต์ นครปฐม. pp. 506-516. ปริญญาเอก ฐิติมา ช่วงชัย และจรัญ แสนราช 2013
37 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยการจัดการเรียนรู้เป็นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 และการสัมนาวิชาการ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 5 'วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี เกษตรอินทรีย์สู่อาเซียน'. 21-22 มีนาคม 2556. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัหวัดสุรินทร์. ปริญญาโท นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม และจรัญ แสนราช 2013
38 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่มีระบบเสริมศักยภาพ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 1. ฉบับที่ 2. พฤษภาคม – สิงหาคม. pp. 13-Jan. ปริญญาเอก มนัสนิต ใจดี และจรัญ แสนราช 2013
39 การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบร่วมมือโดยใช้เทนนิคโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียสำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 24. ฉบับที่ 3. กรกฎาคม-กันยายน. pp. 174-185. ปริญญาโท ณพงศ์ วรรณพิรุณ และจรัญ แสนราช 2013
40 การศึกษาสัดส่วนความสัมพันธ์และความต้องการสนับสนุนของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน กรณีศึกษา ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 4 2 (มกราคม-มิถุนายน 2555). pp. 95-104. ปริญญาเอก สมพงษ์ พนมชัย จรัญ แสนราช และ ปรัชญนันท์ นิลส 2012
41 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้และเชาว์ปัญญาที่สัมพันธ์กับสถานภาพส่วนบุลคลของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 3 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555). 29-38. ปริญญาเอก สุธิดา ชัยชมชื่น จรัญ แสนราช และณมน จีรังสุวร 2012
42 Development of TC Compiler for Online Practice for Subject of C Programming Written by Dynamic Web Page technic with Ajax. 1st Mae Fah Luang University International Conference. pp. 1-Sep. ปริญญาเอก Pramayan, Natakorn and Sanrach, Charun and Kr 2012
43 A Comparison of Classification Technique for Metacognitive Knowledge. Advanced Materials Research. Vol. 403-408 Trans Tech Publications. pp. 4538-4542. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.403-408.4538 ปริญญาเอก Sae Joo, Phongthanat and Sanrach, Charan and 2012
44 Developing Metacognitive Learning Environment using Data Mining Technique and Scaffolding European Journal of Social Sciences Volume 29 Issue 4   March 2012. pp. 553-560. ปริญญาเอก Phongthanat Sae-Joo, Charun Sanrach and Sumal 2012
45 Designing of adaptive coaching system to enhance the logical thinking model in problem-based learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences. ปีที่ 46. Elsevier. pp. 5265-5269. ปริญญาเอก Pornsawan, Insorn and Charan, Sanrach 2012
46 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการทดลองเสมือน 2 มิติ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดันสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). 11 – 12 พฤษภาคม 2554. อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาโท วิชุดา วงค์เนียม และจรัญ แสนราช 2011
47 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตรอร์ช่วยสอนแบบปฏิสัมพันธ์ สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นเรื่องศาสนาในประเทศไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศืกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). 11 – 12 พฤษภาคม 2554. อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาโท ธนวัฒน์ ถาวรกูล และจรัญ แสนราช 2011
48 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ วิชาเครื่องมือแปรรูปทางอุตสาหกรรมอาหาร. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). 11 – 12 พฤษภาคม 2554. อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาโท ทรงเกียรติ ตะเภาทอง และจรัญ แสนราช 2011
49 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตรอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบสาธิตโดยใช้ วีดิทัศน์ เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). 11 – 12 พฤษภาคม 2554. อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาโท สุวรรณา ธัญพาณิชย์เจริญ และจรัญ แสนราช 2011
50 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการความรู้การใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล กรณีศึกษา : สถาบันบำราศนราดูร. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 (NCTechEd 2011). 7 - 8 กรกฎาคม 2554. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาโท ศาสตรา ศรีสุเพชรกุล และจรัญ แสนราช 2011
51 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงตรรกะ วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศืกษาปีที่ 1. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). 11 – 12 พฤษภาคม 2554. อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาโท พัตรา โกสากุล และจรัญ แสนราช 2011
52 การพัฒนาระบบจัดการงานซ่อมบำรุงผ่านทางอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 (NCTechEd 2011). 7 - 8 กรกฎาคม 2554. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาโท ปฏิพัทธ์ จันทร์รุ่งเรือง และจรัญ แสนราช 2011
53 การเปรียบเทียบเทคนิคดาต้าไมนิ่งเพื่อคัดแยกคุณลักษณะผู้เรียนตามแบบเมตาคอกนิชั่น. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). 11 – 12 พฤษภาคม 2554. อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาเอก พงศ์นัช แซ่จู จรัญ แสนราช และสุมาลี ชัยเจริญ 2011
54 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเสมือนจริงสามมิติเรื่องโลกดาราศาสตร์และดวงดาว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศืกษาปีที่ 2. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). 11 – 12 พฤษภาคม 2554. อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. pp. 247-252. ปริญญาโท นฤเทพ สุวรรณธาดา และจรัญ แสนราช 2011
55 การพัฒนาระบบจัดการศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 (NCTechEd 2011). 7 - 8 กรกฎาคม 2554. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาโท ชัยนรินทร์ ฤกษ์ทิพย์ศรี และจรัญ แสนราช 2011
56 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศืกษาปีที่ 4. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). 11 – 12 พฤษภาคม 2554. อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. pp. 259-265. ปริญญาโท จรินทร อุ่มไกร และจรัญ แสนราช 2011
57 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตรอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบการทดลอง เสมือน 2 มิติวิชา วิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมองเห็นสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (NCCIT 2011). 11 – 12 พฤษภาคม 2554. อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาโท จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ และจรัญ แสนราช 2011
58 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 (NCTechEd 2011). 7 - 8 กรกฎาคม 2554. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาโท อังคณา ปทุมชาติ และจรัญ แสนราช 2011
59 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีระบบสแคฟโฟลด์สนับสนุน  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 610-619. ปริญญาเอก สาลินันท์ เทพประสาน มนต์ชัย เทียนทอง และจรัญ 2010
60 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพุทธศาสนสุภาษิต หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 3. 25 - 26 สิงหาคม 2553. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาโท วิไลพร เสาวภา สมคิด แซ่หลี และจรัญ แสนราช 2010
61 Case-based reasoning system for histopathology diagnosis. 2010 International Conference on Educational and Information Technology (ICEIT). ปีที่ 1. IEEE. pp. V1-496. ปริญญาเอก Katedee, Suchada and Sanrach, Charan and Thes 2010
62 กรอบแนวคิดรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายร่วมกับสังคมออนไลน์ (Social Media). การประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไประดับชาติ ครั้งที่ 5 การพัฒนาการเรียนรู้สู่การเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป. 22 - 23 มีนาคม 2553. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปริญญาเอก นฏกร ประมายันต์ จรัญ แสนราช และสรเดช ครุฑจ้อน 2010
63 Case-Based System for Histropathology Diagnosis. 2010 International Conference on Education and Information Technology (ICEIT 2010). September 17-19, 2010. Chongqing, China. ปริญญาเอก Suchada Katedee, Charun Sanrach and Thiwaporn 2010
64 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1. มกราคม - เมษายน 2553. pp. 141-152. ปริญญาเอก ประวิทย์ สิมมาทัน จรัญ แสนราช และวิทยา อารีรา 2010
65 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยอาศัยพื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 179-188. DOI: 10.14456/rmuj.2009.54 Digitalfile: ปริญญาเอก ทรงศักดิ์ สองสนิท จรัญ แสนราช และพิสุทธา อารี 2009
66 The Integration of Information Literacy into Web-based Tutorial with Librarian-faculty Partnership. A-LIEP 2009 (Track B: Practice (4)). pp. 373-381. ปริญญาเอก TECHATAWEEWAN, WAWTA and WORARATPANYA, KUNTPO 2009
67 ระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบบูรณาการการรู้สารสนเทศ. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2. 9-11 กรกฎาคม 2552. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาเอก แววตา เตชาทวีวรรณ กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา และจ 2009
68 Integration of Information Literacy into Web-Based Tutorial with Librarian Faculty Partnership. Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice: Preparing Information Professional for International Collaboration (A-LIEP 2009). March 6-7, 2009. Tsukuba, Japan. ปริญญาเอก Techataweewan, Wawta, Woraratpanya, K. and Sa 2009
69 การพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยอาศัยพื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5. 22-23 พฤษภาคม 2552. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาเอก ทรงศักดิ์ สองสนิท, จรัญ แสนราช และพิสุทธา อาร 2009
70 กรอบแนวคิดรูปแบบการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีระบบสแคฟโฟลด์สนับสนุน. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5. 22-23 พฤษภาคม 2552. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาเอก สาลินันท์ เทพประสาน มนต์ชัย เทียนทอง และจรัญ 2009
71 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยอาศัยแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5. 22-23 พฤษภาคม 2552. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาเอก ประวิทย์ สิมมาทัน, จรัญ แสนราช และวิทยา อารีร 2009
72 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้แผนที่การคิดแบบเมต้า. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2. 9-11 กรกฎาคม 2552. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปริญญาโท นิกร ขวัญเมือง และจรัญ แสนราช 2009
73 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อหาน้ำหนักองค์ประกอบความสามารถทางพหุปัญญาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6. 8-9 ธันวาคม 2552. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. ปริญญาเอก นฏกร ประมายันต์ จรัญ แสนราช สรเดช ครุฑจ้อน แล 2009
74 การพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาโดยใช้เทคนิคเน็ทเวิร์กไดอะแกรม. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 2: การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาชีวศึกษา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. ปริญญาเอก จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์, มนต์ชัย เทียนทอง, จรัญ 2009
75 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีเกมออนไลน์ ในการเรียนการสอนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2. 9-11 กรกฎาคม 2552. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Best paper award-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ). ปริญญาเอก จรัญ แสนราช และณัฐพล ฮวดสุนทร 2009
76 แบบจำลองการปรับสารสนเทศการเรียนตามความสนใจของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนผ่านเว็บ. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4. 23-24 พฤษภาคม 2551. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปริญญาเอก อุราพร ศุขะทัต, จรัญ แสนราช, มนต์ชัย เทียนทอง 2008
77 Web-based Collaborative Teaching System Supporting Information Literacy Skills in Higher Education. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education. Nov, 2008. Las Vegas, Nevada, USA. ปริญญาเอก Techataweewan, W., Woraratpanya, K. and Sanra 2008
78 วิธีเชิงพันธุกรรมด้วยตัวกระทำชนิดปรับตัวได้กระโดดเฉลี่ย. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4. 23-24 พฤษภาคม 2551. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปริญญาเอก สุขแสง คูกนก, พยุง มีสัจ, นิดาพรรณ สุรีรัตนัน 2008
79 Web-based Collaborative Teaching System Supporting Information Literacy Skills in Higher Education. E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. Vol. 2008. No. 1. pp. 3241-3248. ปริญญาเอก Techataweewan, Wawta, Woraratpanya, Kuntpong 2008
80 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรบนระบบบริหารจัดการสถาบันการสอนและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4. 23-24 พฤษภาคม 2551. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปริญญาเอก นพศักดิ์ ตันติสัตยานนท์, มนต์ชัย เทียนทอง, จร 2008
81 การบูรณาการการรู้สารสนเทศในระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 pp. 43-64 ปริญญาเอก แววตา เตชาทวีวรรณ, กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา และ 2008
82 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชั่น รูปแบบ 2 มิติ และ3 มิติ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1. 25-26 เมษายน 2551. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. ปริญญาโท สรชัย ชวรางกูร, จรัญ แสนราช และดวงกมล บุญธิมา 2008
83 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1. 25-26 เมษายน 2551. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. ปริญญาโท นรารัตน์ วรรธนเศรณี, จรัญ แสนราช และกฤช สินธน 2008
84 การพัฒนาระบบการเรียนแบบมีส่วนร่วมแบบ STAD บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3. 25-26 พฤษภาคม 2550. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. ปริญญาโท ศิรสิทธิ์ จำปาขา, จรัญ แสนราช และจิรพันธุ์ ศร 2007
85 Multi-Agent Instruction Resource Planning Approach for an Enterprise eLearning Management System. The 1st International Conference on Digital Media and Learning: ICDML2006. March 13-14, 2006. ปีที่ 1. ฉบับที่ 1. pp. 38-44. KMITNB, Bangkok, Thailand. ปริญญาเอก Ganganasuwan, Thaweesak and Sanrach, Charun 2006
86 Multi-Agent Instruction Resource Planning. The 2nd IEEE International Conference on Cybernetics & Intelligent System. June 7-9, 2006. KMITNB, Bangkok, Thailand. pp. 191-198. ปริญญาเอก Ganganasuwan, Thaweesak and Sanrach, Charun 2006
87 Intelligent Instructional Resource Planning System for an Enterprise eLearning Management System. Proceedings of the Third International Conference on eLearning for Knowledge-Based Societ. August 3-4, 2006. Bangkok, Thailand. pp. 31.1-31.9. ปริญญาเอก Ganganasuwan, Thaweesak and Sanrach, Charun 2006
88 ประสิทธิภาพของบทเรียนการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแบบอัจฉริยะและมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์. The 2nd National Conference on Computing and Information Technology: NCCIT 2006. May 19-20, 2006. KMITNB, Bangkok, Thailand. ปริญญาเอก วิทยา อารีย์ราษฎร์, จรัญ แสนราช และมนต์ชัย เท 2006
89 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ด้วยเทคนิคเดคัม. The 2nd National Conference on Computing and Information Technology: NCCIT 2006. May 19-20, 2006. KMITNB, Bangkok, Thailand. ปริญญาเอก ภาสกร เรืองรอง, มนต์ชัย เทียนทอง และจรัญ แสนร 2006
90 การพัฒนาระบบจัดการและประเมินผลการสอนแบบปรับเปลี่ยนโดยใช้คอมพิวเตอร์. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-ตุลาคม 2549 ปริญญาเอก ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง, พยุง มีสัจ และจรัญ แสนร 2006
91 Multi-agent instructional resource planning. 2006 IEEE Conference on Cybernetics and Intelligent Systems. Bangkok, 2006 pp. 1-7. ปริญญาเอก Ganjanasuwan, Thaveesak and Sanrach, Charun 2006
92 แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 19-26. ปริญญาเอก พิสุทธา อารีราษฎร์ มนต์ชัย เทียนทอง และจรัญ แ 2005
93 การพัฒนารูปแบบการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแบบอัจฉริยะและแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์. The Second National Conference on e-Learning 2005. มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย. pp. 92-110. ปริญญาเอก วิทยา อารีย์ราษฎร์, จรัญ แสนราช และมนต์ชัย เท 2005
94 รูปแบบการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแบบอัจฉริยะและมีส่วนร่วมผ่านเครือข่าย. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1. 24 - 25 พฤษภาคม 2548. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. ปริญญาเอก วิทยา อารีย์ราษฎร์, จรัญ แสนราช และมนต์ชัย เท 2005
95 Multi-Agent Instructional Resource Planning Approach for an Enterprise eLearning Management System. The 1st National Conference on Computing and Information Technology: NCCIT 2005. May 24-25, 2005. pp. 237-246. KMITNB, Bangkok, Thailand. ปริญญาเอก ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, จรัญ แสนราช, มนต์ชัย เ 2005
96 กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการปรับเนื้อหาการเรียนการสอน. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1. 24 - 25 พฤษภาคม 2548. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. ปริญญาเอก อุราพร ศุขะทัต, มนต์ชัย เทียนทอง, จรัญ แสนราช 2005
97 การแก้ปัญหาเชิงชั้นหลายวัตถุประสงค์โดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบผสมประมวลผลแบบขนาน กรณีศึกษาการจัดตารางสอน. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1. 24 - 25 พฤษภาคม 2548. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. ปริญญาเอก สุขแสง คูกนก, พยุง มีสัจ, จรัญ แสนราช และนิดา 2005
98 แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปีที่ 1. ฉบับที่ 2. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2548). pp. 19-27. ปริญญาเอก พิสุทธา อารีราษฎร์, มนต์ชัย เทียนทอง และจรัญ 2005
99 การตรวจสอบองค์ประกอบย่อยของรูปแบบการปฏิรูปการเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ ADDID Model. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1. 24 - 25 พฤษภาคม 2548. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. ปริญญาเอก พิสุทธา อารีราษฎร์, มนต์ชัย เทียนทอง และจรัญ 2005
100 แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงสร้างข้อมูล หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1. 24 - 25 พฤษภาคม 2548. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. ปริญญาเอก พิสุทธา อารีราษฎร์, มนต์ชัย เทียนทอง และจรัญ 2005
101 ECSAIWeb: Un Environnement Auteur Pour Créer des Environnement d'Apprentissage Adaptatifs sur le Web. L'acte de Journées EIAO 2001: Environnements Interactifs d'Apprentissage avec Ordinateur. Vol. 8. No. 1-2 pp. 192-193. ปริญญาเอก Sanrach, C. 2001
102 Modèle pour la conception et le réalisation de formations au travers de réseaux: l'environnement ECSAIWEB. Thèse pour l'obtention du Doctorat de l'INPL. Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL). Vandoeuvre-lés-Nancy, France. URL: ปริญญาเอก Sanrach, Charun 2001
103 ECSAIWeb: A Web-based Authoring System to Create Adaptive Learning Systems. International Conference on Adaptive Hypermedia and Adaptive Web-Based Systems (AH2000). Lecture Note In Computer Science (LNCS) 1892. Springer Berlin Heidelberg. pp. 214-226. ปริญญาเอก Sanrach, Charun 2000
104 ECSAIWeb: An Adaptive Learning Environment. The 3rd International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications: WPMC2000. November 12-15 , 2000. Bangkok, Thailand. ปริญญาเอก Sanrach, Charun 1999