งานวิจัย

ลำดับ ชื่องานวิจัย ระดับ เจ้าของงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ ดาวน์โหลด
1 การศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเรียนที่บันทึกด้วยระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปริญญาเอก กัญญารัตน์ อู่ตะเภา สมคิด แซ่หลี 2561 Download
2 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปริญญาเอก สุชิรา มีอาษา จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2561 Download
3 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการประเมินตามสภาพจริง ปริญญาเอก สุภาณี ธรรมะ กฤช สินธนะกุล 2561 Download
4 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีสมรรถนะแตกต่างกันด้วยแผนผังจัดระเบียบตนเอง ปริญญาเอก อาทิตย์ กลีบรัง จรัญ แสนราช 2561 Download
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเกมการสอน เรื่อง ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปริญญาโท พิษณุ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ 2560 Download
6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบฝึกทบทวนโจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์บนแท็บเล็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับวิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา ปริญญาโท วิชชาพร ศรสาลี และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
7 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียด้วยเทคนิคโมชั่นกราฟิกร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปริญญาโท ภควัต สุวรรณเขตต์ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
8 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ปริญญาโท นงค์ลักษ์ สมมี จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
9 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกทบทวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ ของโพลยา รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปริญญาโท นิภาวรรณ ใจกล้า จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
10 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้านรายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปริญญาโท ธัญญธร ผิวผ่อง กฤช สินธนะกุล จิรพันธุ์ ศรีสมพ 2560 Download
11 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอน แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแตดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปริญญาโท อนันต์นทัช แสงย้อย จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
12 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย Google Application ปริญญาโท ธัลย์พิฌชา ขาชุ่ม จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
13 การพัฒนาเกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขนมายโอ เพื่อการบริหารข้อไหล่ ปริญญาโท ภัทรภูมิ ขวัญบุญจันทร์ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
14 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ ปริญญาเอก ไกยสิทธิ์ อภิระติง จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
15 การพัฒนารูปแบบระบบช่วยเหลือแบบอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับกลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก มนต์รวี ทองเสน่ห์ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
16 การพัฒนาระบบช่วยสอนเชิงปรับตัวด้วยตนเองโดยอาศัยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ ปริญญาเอก สมโภชน์ สายบุญเรือน นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ 2560 Download
17 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาธรรมวิภาคสำหรับธรรมศึกษาชั้นตรี โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ปริญญาโท บุญค้ำ ดีสุขสาม จรัญ แสนราช 2560 Download
18 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลโดยใช้เทคนิคการรวมกลุ่มจำแนกข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา ปริญญาเอก พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล จรัญ แสนราช ธันว์รัชต์ สินธนะกุล 2560 Download
19 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ปริญญาโท พลกฤษณ์ เกิดคำ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
20 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบฝึกทบทวนโจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์บนแท็บเล็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับวิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยา ปริญญาโท วิชชาพร ศรสาลี จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2560 Download
21 การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู ปริญญาเอก กรรณิกา ทองพันธ์ สุธิดา ชัยชมชื่น 2559 Download
22 การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามลักษณะของ Responsive Design ด้วยเทคโนโลยี HTML5 ปริญญาโท ภมรศักดิ์ สกุลรัตน์ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2559 Download
23 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปริญญาโท สุธี ภาระหันต์ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2559 Download
24 Development of blended learning model with virtual science laboratory for secondary students ปริญญาเอก Unchana Klentien Wannachai Wannasawade 2559 Download
25 กระบวนการประเมินสมรรถนะงานตามมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ปริญญาเอก ฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม กฤช สินธนะกุล ปรัชญนันท์ นิลสุข 2559 Download
26 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งโปรแกรม ปริญญาโท พีรภัทร โพธิ์กลิ่น จรัญ แสนราช 2559 Download
27 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปริญญาเอก พิทักษ์ พลคชา สมคิด แซ่หลี 2559 Download
28 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิดโดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต ปริญญาเอก พิทักษ์ พลคชา สมคิด แซ่หลี 2559 Download
29 การพัฒนาระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนโดยใช้ xAPI ปริญญาเอก กัญญารัตน์ อู่ตะเภา สมคิด แซ่หลี 2559 Download
30 การพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามกระบวนการเรียนรู้ แบบจิ๊กซอว์ วิชา อัลฟิกฮ์. ปริญญาโท ซารีฝ๊ะห์ ดำนิล จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2558 Download
31 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ R2D2 ผ่านทางแผนที่ความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของผู้เรียน ปริญญาเอก กรรณิกา ทองพันธ์ สุธิดา ชัยชมชื่น 2558 Download
32 การพัฒนาสื่อการสอนด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์ ผ่านระบบเครือข่าย วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาบัณฑิต ปริญญาโท พัชรี เมืองมุสิก ธันว์รัชต์ สินธนะกุล 2558 Download
33 การศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ ปริญญาโท ทวีศักดิ์ น้อยภาษี กฤช สินธนะกุล 2558 Download
34 Competency Assessment System in accordance with the Occupational Standards of the Business Computer Course on cloud computing ปริญญาเอก Chantip Leelitthum Krich Sintanakul Prachyanun Nilsook 2558 Download
35 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก ปริญญาโท รัตนาพร ทองเพชร จรัญ แสนราช 2558 Download
36 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทบทวนทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนจ่าอากาศ ปริญญาโท ปรียานุช กลิ่นลูกอินทร์ จรัญ แสนราช 2558 Download
37 การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพบนเว็บ ปริญญาเอก วิมาน ใจดี จรัญ แสนราช 2557 Download
38 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีการสมัครใจและคละความสามารถโดยใช้แผนการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก ไกยสิทธิ์ อภิระติง จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2557 Download
39 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วยระบบสื่อหลายมิติแบบปรับตัวตามแบบการเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ปริญญาเอก รุ่งกานต์ สุขลิ้ม กฤช สินธนะกุล 2557 Download
40 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทบทวนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปริญญาโท นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม จรัญ แสนราช 2556 Download
41 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning : PBL) วิชาการสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปริญญาโท อัจฉรา ธนีเพียร จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2556 Download
42 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบสาธิต เรื่องหนังสือราชการประเภทต่างๆ วิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ ปริญญาโท เพ็ญพร ใจเย็น ธันว์รัชต์ สินธนะกุล 2556 Download
43 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมมือ แบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปริญญาโท ณัฐนภัส ยอดศรี จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2556 Download
44 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตแบบการประลองเสมือน โดยใช้ Multisim 11.0 วิชาออปแอมป์และสิเนียร์ไอซี กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ปริญญาโท ประดิพัทธ์ เงินแจ่ม จรัญ แสนราช 2556 Download
45 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ วิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยวิธีปัญหาเป็นหลักร่วมกับสื่อการสอนแบบสาธิต ปริญญาโท จิรวรรณ ขวัญนาค จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2556 Download
46 การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) รายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปริญญาโท วชิรพรรณ ทองวิจิตร จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2556 Download
47 การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลของผู้ขอมีตำแหน่งทางลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปริญญาโท ศิริวรรณ ลาภสมิทธิ์ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2556 Download
48 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการคิดแบบอภิปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาเอก ฐิติมา ช่วงชัย จรัญ แสนราช 2556 Download
49 กรอบแนวคิดของรูปแบบระบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นหลักที่มีการเสริมศักยภาพการเรียนรูเพื่อพัฒนาอภิปัญญา ปริญญาเอก ฐิติมา ช่วงชัย จรัญ แสนราช 2556 Download
50 การพัฒนาเกมออนไลน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคนิคสถานการณ์เสมือน ปริญญาโท โกวิทย์ ชนะเคน จิรพันธุ์ ศรีสมพันธฺุ์ 2556 Download
51 การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียสำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา ปริญญาโท ณพงศ์ วรรณพิรุณ จรัญ แสนราช 2556 Download
52 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบกาเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามหลักการเดวิด คอล์บ โดยใช้แบบจำลอง J48, SVM, Decision Table และ Naive Bayes ปริญญาเอก รุ่งกานต์ สุขลิ้ม กฤช สินธนะกุล 2556 Download
53 Designing of Adaptive Coaching System to enhance the Logical Thinking Model in Problem-Based Learning ปริญญาโท พรสวรรค์ อินศร จรัญแสนราช 2555 Download
54 การเปรียบเทียบเทคนิคดาด้าไมนิ่งเพื่อคัดแยกคุณลักษณะผู้เรียนตามแบบเมตาคอกนิชั่น ปริญญาเอก พงศ์ธนัช แซ่จู จรัญ แสนราช สุมาลี ชัยเจริญ 2554 Download
55 A Synthesis of Metacognitive Regulation for Metacognitive Learning Environment ปริญญาเอก พงศ์ธนัช แซ่จู จรัญ แสนราช สุมาลี ชัยเจริญ 2554 Download
56 A Comparison of Classification Technique for Metacognitive Knowledge ปริญญาเอก พงศ์ธนัช แซ่จู จรัญ แสนราช สุมาลี ชัยเจริญ 2554 Download
57 Developing Metacognitive Learning Environment using Data Mining Technique and Scaffolding ปริญญาเอก พงศ์ธนัช แซ่จู จรัญ แสนราช สุมาลี ชัยเจริญ 2554 Download
58 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเว็บช่วยสอนวิชา การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล โดยใช้ทฤษฎีการคิดแก้ปัญหาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปริญญาโท ศิริพร พ่วงพิศ จิระพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2552 Download
59 การพัฒนาระบบการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดที่ไม่แสดงตัวตนของผู้เรียน ปริญญาโท อรทัย แซ่เอ้า จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2552 Download
60 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเว็บช่วยสอน วิชา การออกแบบและการสร้างเว็บเพจร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยการใช้เว็บบล็อก ปริญญาโท สายพิณ งามสง่า จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2552 Download
61 Download
62 Download
63 Download
64 Download
65 Download
66 Download