บุคลากรภายในภาควิชา

หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ดร. กฤช สินธนะกุล
 • Address: ROOM: 52-210 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 • Phone #: Tel. 02555-2000 Ext 3234 กด 5223
 • Email : krich.s@fte.kmutnb.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร.ธันว์รัชต์ สินธนะกุล
 • Address: ROOM: 52-210 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234
 • Email : tsk.s@fte.kmutnb.ac.th
 • Education #:

  วศ.บ.(อิเล็กทรอนิกส์)
  M.Sc. (Information Technology)
  ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

  Tel. 02555-2000 Ext. 3234 กด 5274

 • -

 • ภาระหน้าที่

กรรมการประจำส่วนงาน, เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
 • Address: ROOM: 52-704 Faculty of Technical EducationKing Mongkuts University of Technology North Bangkok
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234 กด 5275
 • Email : wannachai.w@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
 • Address: ROOM: 52-210 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok.
 • Phone #: 02-555-2000 Ext 3240 กด 5271
 • Email : jiraphan.s@fte.kmutnb.ac.th

ผู้ประสานงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
 • Address: ROOM: 44-701 Faculty of Technical Education, King Mongkuts University of Technology North Bangkok.
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234
 • Email : soradech.k@fte.kmutnb.ac.th
 • Education #:

  ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), KMUTNB, Thailand
  MS. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, USA
  MS. (Computer Science), Vanderbilt University, USA
  Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, Nashville, TN, USA

  Tel. 02555-2000 Ext. 3234 กด 4474

 • -

 • ภาระหน้าที่

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
 • Address: อาคารนวมินทร์ ชั้น 12 Faculty of Information Technology King Mongkuts University of Technology No
 • Phone #: 02555-2000
 • Email : monchai@kmutnb.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
 • Address: ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234
 • Email : charun.s@fte.kmutnb.ac.th
 • Education #:

  B.S.in.Tech.Ed. (Electrical Engineering), KMUTNB, Thailand.
  MS.in.Tech.Ed. (Electrical Technology), KMUTNB, Thailand.
  Mastère Spécialisé en Techniques Aéronautiques et Spatiales, ENSAE, Toulouse, France.
  Diplôme de Docteur (Informatique) INPL, France.

  Tel. 02555-2000 Ext. 3234 กด  5270

 • http://ced.kmutnb.ac.th/jsr

 • ภาระหน้าที่

รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
 • Address: ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234
 • Email : wtw@kmutnb.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ (TGDE)

อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง
 • Address: สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) อาคาร 73 ชั้น 2
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234
 • Email : teeratorn.s@fte.kmutnb.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ดร.สมคิด แซ่หลี
 • Address: ROOM: 52-212 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234
 • Email : ssl@kmutnb.ac.th

รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
 • Address: ROOM: 44-700 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234
 • Email : suthida.c@fte.kmutnb.ac.th

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
 • Address: ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234
 • Email : duangkamol.p@fte.kmutnb.ac.th
 • Education #:

  กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา), มศว , Thailand
  ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร), KMUTNB, Thailand

  Tel. 02555-2000 Ext. 3234 กด  5272

 • http://www.a-duangkamol.com

 • ภาระหน้าที่

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ. เทวา คำปาเชื้อ
 • Address: ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234
 • Email : Khanmpachua.tawa@gmail.com

อาจารย์ประจำภาควิชา

ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
 • Address: ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234
 • Email : thanyarat.n@fte.kmutnb.ac.th

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
 • Address: ROOM: 44-700 Faculty of Technical Education, King Mongkuts University of Technology North Bangkok. Phone #: 02555-2000 Ext. 3234
 • Phone #: 02-555-2000 ต่อ 3234
 • Email : vtn@kmutnb.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณกมลวรรณ โศรกศรี
 • Address: ROOM:52-210 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234
 • Email : kms@kmutnb.ac.th

นักวิชาการศึกษา

กฤติญา ศิริมัย
 • Address: ROOM: 52-210 Faculty of Technical Education King Mongkut/ University of Technology North Bangkok 151
 • Phone #: 02555-2000 ต่อ 3234 กด 5222
 • Email : kritiya.s@fte.kmutnb.ac.th

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเนตรนภา สุขมงคล
 • Address: ROOM: 52-210 Faculty of Technical Education King Mongkut/ University of Technology North Bangkok 151
 • Phone #: #02555-2000 Ext. 323
 • Email : netnapa.s@fte.kmutnb.ac.th
 • Education #:

  ปริญญาตรี บริหารการจัดการทั่วไป

  Tel. 02555-2000 Ext. 3240 กด 5228

 • -

 • ภาระหน้าที่

ช่างเทคนิค

นายสุพพัต กองแก้ว
 • Address: ROOM: 52-212 Faculty of Technical Education King Mongkut/ University of Technology North Bangkok 151
 • Phone #: 02-555-2000 ต่อ3234
 • Email : Suppat.k@fte.kmutnb.ac.th
 • Education #:

  ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  B.S.in.Tech.Ed. (Computer Technology), KMUTNB, Thailand

  Tel. 02555-2000 Ext. 3234 กด  5225

   

 • -

 • ภาระหน้าที่