Black Ribbons

ข้อมูลประกาศเกียรติคุณ

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง: มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย
 • รางวัล: ที่ 2
 • เรื่อง: โปรแกรมนำเสนอสัตว์น้ำใต้ทะเล
 • ผู้จัดทำ: นายอวิรุทธ์ สุวรรณรัตน์, นายสายัญ พรหมปัญโญ
 • ที่ปรึกษา: นายจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์


วันที่แก้ไขล่าสุด 2017-01-13

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง : มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย
 • รางวัล: ที่ 1
 • เรื่อง: โปรแกรมเกมรามเกียรต์
 • ผู้จัดทำ: นายสุทิน ธรรมสุวรรณ, นางสาวนิสากร ทองสุวรรณ, นางสาวรุ่งนพพร ศรีนันทวงศ์
 • ที่ปรึกษา: นายกฤช แย้มสระโส


วันที่แก้ไขล่าสุด 2017-01-13

นักศึกษา : รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ปี 2543 ( สจพ .)
 • รางวัล: ดีเด่น
 • เรื่อง: มัลติมีเดียสารนุกรมสำหรับเด็ก เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้
 • ผู้จัดทำ: นายธนวัช หอมแพน
 • ที่ปรึกษา: นายจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์


วันที่แก้ไขล่าสุด 2017-01-13

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ : มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย
 • รางวัล: ที่ 3
 • เรื่อง: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
 • ผู้จัดทำ: นายศุภชัย จันฝาก, นายโองการ กุลสมบัติ
 • ที่ปรึกษา: นายจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์


วันที่แก้ไขล่าสุด 2017-01-13

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ : มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย
 • รางวัล: ที่ 1
 • เรื่อง: ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบฮาร์ดแวร์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การเชื่อมต่อ PC กับ อุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอนุกรม
 • ผู้จัดทำ: นายเจษฏา จรัญรัตน์, นายสันติกาญจน์ แซ่ฉั่ว
 • ที่ปรึกษา: นายสมคิด แซ่หลี


วันที่แก้ไขล่าสุด 2017-01-13

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง : มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย
 • รางวัล: ที่ 2
 • เรื่อง: โปรแกรมเกมบางระจัน
 • ผู้จัดทำ: นายบุญธรรม พันธ์ใหญ่, นายหาญศักดิ์ ชมบุญ
 • ที่ปรึกษา: นายกฤช สินธนะกุล


วันที่แก้ไขล่าสุด 2017-01-13

นักศึกษา รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ปี 2545 ( สจพ .)
 • รางวัล: ดีเด่น
 • เรื่อง: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบลูกคิด เรื่องการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น
 • ผู้จัดทำ: นายจักราวัฒน์ วรรณกลัด, นายแสนศักดิ์ มุ่งสุข, นายธรรมรัตน์ รัตนกิตติโส
 • ที่ปรึกษา: นายกฤช สินธนะกุล


วันที่แก้ไขล่าสุด 2017-01-13

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (NECTEC)
 • รางวัล: ชมเชย
 • เรื่อง: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบลูกคิด เรื่องการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น
 • ผู้จัดทำ: นายจักราวัฒน์ วรรณกลัด, นายแสนศักดิ์ มุ่งสุข
 • ที่ปรึกษา: นายกฤช สินธนะกุล


วันที่แก้ไขล่าสุด 2017-01-13

นักศึกษา กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ทางด้านฮาร์ดแวร์
 • รางวัล: ชมเชย
 • เรื่อง: เครื่องกำเนิดคลื่นหัวใจ 13 ลีด แบบหลายรูปคลื่น
 • ผู้จัดทำ: นายเกียรติศักดิ์ โยชะนัง, นายชาตรี ทับทอง
 • ที่ปรึกษา: อ.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ


วันที่แก้ไขล่าสุด 2017-01-13

นักศึกษา กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ทางด้านซอฟต์แวร์
 • รางวัล: ชมเชย
 • เรื่อง: เกมตำนานผู้กล้า
 • ผู้จัดทำ: นายศักดิ์ชัย ไพศาลวัฒนการณ์, นายวิฑูร คงผล
 • ที่ปรึกษา: อ.กฤช สินธนะกุล


วันที่แก้ไขล่าสุด 2017-01-13

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง: การประกวดรางวัลนวัฒกรรมเทคโนโลยี
 • รางวัล: รางวัลดีเด่น
 • เรื่อง: เกมสงครามยาเสพติด
 • ผู้จัดทำ: นายสุวิท มหานิยม
 • ที่ปรึกษา: นายจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์


วันที่แก้ไขล่าสุด 2017-01-13