ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชาปรัชญาและปณิธาน


     ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ยึดถือปรัชญาตามที่สถาบันฯ กำหนดไว้คือ "พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และภาควิชาฯยังได้ยึดถือปณิธานของคณะฯ คือ "พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการสอน การสื่อสาร การใช้ การสร้าง และการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้ที่รู้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม" ดังนั้น หลักสูตรของภาควิชาฯ จึงมีองค์ประกอบที่พร้อมจะผลลิตบัญฑิต มหาบัญฑิต และ ดุษฎีบัญฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งในด้านความเป็นครูและวิศวกรที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมในบุคคลคนเดียวกัน


วิสัยทัศน์


     มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งสร้างองค์กรความรู้ใหม่ให้บรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนาๆ ชาติ


พันธกิจ


     ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดำเนินการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการอาชีวะ เทคนิคศึกษา และอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ


วัตถุประสงค์


1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่มีความพร้อมทางด้านการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี และด้านวิศวกรรม

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สอน นักฝึกอบรม และนักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแขนงต่างๆ ได้แก่ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แขนงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือแขนงเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้สอน นักฝึกอบรม และนักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับครูผู้สอน นักฝึกอบรม และนักวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อมุ่งเน้นให้มีการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปและองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยส่งเสริมให้สามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของประเทศ

4. ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ติดต่อ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  02-913-2500 ต่อ 3234
  netnapa.s@fte.kmutnb.ac.th
  Computer Education