ข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชา


ภาควิชาคอมพิวเตอร์


     ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาก่อตั้งในปี พ.ศ. 2534 ในปัจจุบันมีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 10 ท่านซึ่งล้วนเป็นผู้มีเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ ในระดับประเทศ ภาควิชาเสนอหลักสูตรตั้งแต่ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ปริญญามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แขนงคอมพิวเตอร์ ศึกษา และแขนงเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จนถึง ปริญญาดุษฎีมหาบัณฑิตสาขา คอมพิวเตอร์ศึกษาเน้นสาขาวิจัยด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบปัญญาประดิษฐ์ การสร้างสื่อประสม คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การประมวลผลภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาระบบเครือข่าย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบศึกษาบันเทิง เป็นต้น นอกจากนั้นภาควิชายังมีความ พร้อมสูงทั้งด้านฐานความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย สามารถสร้างบัณฑิตที่มี ความพร้อม และ ความสามารถสูง เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมถึงมีความร่วมมือ ทั้งในระดับประเทศ และ นานาชาติ ตลอดจนภาคธุรกิจต่าง ๆ อีกทั้งยังมีแหล่ง ทุนการศึกษาด้วย ปัจจุบันมีนิสิตเก่ามากกว่า 2,000 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นกำลังสำคัญ ให้กับองค์กรต่าง ๆ ในวงการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศของประเทศไทยประวัติภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


       ในระหว่างปี พศ 2527 - 2530 คณาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้ากลุ่มหนึ่ง ประกอบด้วยอาจารย์ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง (ปัจจุบันเป็นผู้บริหารโรงเรียนสยามธุรกิจ SBAC และบริษัทในเครือสยามคอมพิวเตอร์) ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงศ์ อาจารย์มงคล หวังสถิตย์วงษ์ อาจารย์พัฒพงษ์ อมรวงศ์ อาจารย์พิพัฒน์ พัดคุ้ม(ปัจจุบันลาออกจากราชการ ไปประกอบกิจการส่วนตัวที่เมืองพัทยา ) และอาจารย์มนต์ชัย เทียนทองได้มีประสบการณ์ร่วมกันในการจัดตั้งโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระยะสั้นให้กับบุคคลทั่วไปหลังจากที่ได้ศึกษาความต้องการและแนวโน้ม ของการใช้สารสนเทศ รวมทั้งความตื่นตัวทางด้านคอมพิวเตอร์ในช่วงนั้น จึงได้ปรึกษากับศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ซึ่งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสมัยนั้นเพื่อขอเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งต่อมาคณบดีก็ให้ความสนับสนุนอย่างดี โดยได้จัดสรรงบ ดำเนินการจากเงินรายได้ของคณะ และบางส่วนได้มาจากเงินรายได้สะสมที่เกิดจากกิจกรรมของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม (ศพอ.) โดยมีอาจารย์พัทยา ยิ่งวัฒนา เป็นหัวหน้าศูนย์ในสมัยนั้นเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องแรกของคณะ เมื่อเดือนเมษายน 2534

       ห้อง 205 จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องแรกของหลักสูตร TCT โดยมีไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ TWC รุ่น IBMPC ใช้ CPU Intel 80386SX-16MHz จำนวน 24 เครื่อง มีความจุ RAM เพียง 256 kB ติดตั้งเครื่องอ่านฟล๊อปปี้ดิสค์ขนาด 5.25 นิ้ว ใช้จอภาพ

       ความต้องการของนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร TCT มี แนวโน้วที่สูงขึ้นประกอบ กับทบวงมหาวิทยาลัยได้ พิจารณาให้สาขาคอมพิวเตอร์เป็นสาขาขาดแคลน คณบดีจึงสนับสนุนให้เปิดรับนักศึกษารอบบ่าย หลักสูตร 3 ปีเป็นปีแรก โดยรับนักศึกษารุ่นแรก 20 คน ส่วนหลัก

       บัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รุ่นแรก สำเร็จการศึกษาครบทุกคนภายในกำหนดเวลาได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2536 นับว่าเป็นการเบิกทางให้ชื่อ TCT ได้จุติขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดแรงงาน บัณฑิตทุกคนได้งานทำ

       ในปีนี้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้นรวมทั้งการเสนอโครงการ ขอแยกออกจากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จัดตั้งเป็นภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ชื่อครั้งแรก)เพื่อความสะดวกในการบริหารและการจัดการด้านการเรียนการสอน และงบประมาณ และมีคุณเกษรา โศรกศรี

       โครงการจัดตั้งภาควิชา ได้ถูกยกร่างขึ้นและเสนอผ่านกรรมการคณะกรรมการสถาบันตามลำดับ และสิ้นสุดที่ทบวมหาวิทยาลัย ซึ่งคณบดีอาจารย์เสมอ เริงอนันต์ ละผมต้องเดินทางไปชี้แจง กับคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยหลายครั้ง (ดร.อมเรศ ศิลาอ่อน เป็นประธานคณะกรรมการทบวง) ซึ่งทุก

       นโยบายการระดมงบประมาณให้กับภาควิชาใดภาควิชาหนึ่งของผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทำให้ปี 2539 เป็นปีแห่งการพัฒนาของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาประกอบกับภาควิชาได้ร่วมโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา ที่ขาดแคลน ทำให้ได้งบประมาณปี 2539 เกือบ 8 ล้านบาทภาควิชาจ

       หลังจากจัดตั้งเป็นภาควิชาเสร็จสิ้นภาควิชาก็ได้รับการจัดสรรอัตราบุคลากรทั้งจากงบประมาณปกติและจากโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาที่ขาดแคลนรวมทั้งได้รับทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีอาจารย์หลายคนได้เดินทางไปศึกษาต่อ ยังต่างประเทศ เพราะหลังจากที่ประเทศไทยเกิดสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจโครงการนี้ก็ถูกตัดไปคณาจารย์ของภาควิชาที่ได้ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาต่างประเทศในช่วงนี้ ได้แก่

 •               - อาจารย์สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทาง ด้านคอมพิวเตอร์ ณ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2539
                - อาจารย์จรัญ แสนราช เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ณ INPL ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 23
                - อาจารย์สรเดช ครุฑจ้อน เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2540

       ก่อนหน้านี้ก็มีอาจารย์ที่ได้รับทุนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาไปศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี-โท-เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อาจารย์นวพร วิสิฐพงศ์พันธุ์ ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ ณ Carnegie-Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนอาจารย์คนสุดท้ายที่เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ต่างประเทศก็คือ อาจารย์สรสิทธิ์ คล้ายคลึง ศึกษาต่อที่ Esslingen FH. ประเทศเยอรมัน เมื่อปีการศึกษา 2542

       นอกจากนี้ก็มีคณาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศอีกหลายท่านได้แก่

 •               - อาจารย์พารา ลิมมะณีประเสริฐ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เมื่อปีการศึกษา 2541
                - อาจารย์จีรพันธุ์ ศรีสมพันธ์ และอาจารย์สมคิด แซ่หลี เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2541
                - อาจารย์วรรณชัย มีสวัสดิ์ และอาจารย์เทวา คำปาเชื้อเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2541
                - อาจารย์สุธิดา ชัยชมชื่น อาจารย์กฤช สินธนะกุล และอาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง เข้าศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เมื่อปีการศึกษา 2541 ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่าง Monash University ประเทศออสเตรเลีย กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


       โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะ เพื่อให้ภาควิชาออกแบบและติดตั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมของคณะ โดยใช้ชื่อว่า TechEd Net ติดตั้งอยู่ที่ห้อง 207 ทำให้ภาควิชา สามารถใช้ประโยชน์ของเครือข่าย Intranet/Internet ในงานสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การจัดทำ Homepage รายวิชา ระบบรายงานผลการเรียนผ่านเครือข่าย การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย เป็นต้น ปัจจุบันกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นระบบ Full Computerized ในอนาคตอันใกล้ ในปีนี้เอง ภาควิชาได้เข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นของคณะ โดยรับนักศีกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นที่จบการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้องจากวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ ให้เข้าศึกษาต่อหลักสูตร TCT โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกนับว่าเป็นนโยบายระดับทองของคณะที่ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังนักศึกษากลุ่มนี้ ซึ่งบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งที่มีผลการเรียนดี เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจหรือปัญหาอื่น ๆ โครงการนี้ทำให้ภาควิชาได้บัญฑิต TCT ที่มีคุณภาพเยี่ยมหลายคน ผลงานของนักศึกษา TCT ทั้งในรูปของฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากรางวัลที่ได้รับจากการประกวดต่าง ๆ เช่น การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีของสถาบัน การประกวด ซอร์ฟแวร์ของ NECTEC เป็นต้น

       ส่วนหลักสูตร TCT ได้ถูกปรับปรุงใหญ่อีกครั้งหนึ่งในปีนี้ เพื่อให้เหมาะ สมและยืดหยุ่นตามศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกับภาควิชาได้แต่งตั้งกรรมการร่างหลักสูตรระดับปริญญาโท MTCT ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการคณะและบัณฑิตวิทยาลัยตามลำดับขั้น


        ในปีการศึกษา 2542 ภาควิชาได้เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท MTCT รุ่นแรก ใน 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาเทคโนโลยิมัลติมีเดีย และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมีนักศึกษา MTCT รุ่นแรกจำนวน 21 คน ส่วนหนึ่งเป็นศิษย์เก่า TCT ที่ทำงานอยุ่ในองค์กรต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาจากภายนอกทั่วๆ ไป ส่วนหลักสูตร TCT ระดับปริญญาตรียังคงรับนักศึกษาในจำนวนคงเดิม ทำให้ภาควิชามีนักศึกษา ทั้งสิ้นประมาณ 350 คน


        ต้นปี 2543 ภาควิชาได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 511 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาขึ้น เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลจากเครือข่าย Internet/Internet ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ดีที่สุดในคณะจัดสร้างให้เป็นห้องเรียนและห้องสืบค้นข้อมูลจากเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์ มีระบบโสดทัศนูปกรณ์ ครบสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณเกือบ 2 ล้านบาท ส่วนบัณฑิต TCT ที่จบการศึกษาในปีนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ขึ้นใหม่โดยจบตามกำหนดเวลาทั้งชั้นเรียน และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาในปีนี้ประมาณ 130 คน นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของภาควิชานอกจากนี้นักศึกษาของภาควิชายัง ได้รับรางวัล ชนะเลิศจากการประกวดซอฟท์แวร์ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดย NECTEC ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์


        ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 จนถึงปีการศึกษา 2543 เป็นเวลาครบ 10 ปี ที่มีการจัดการศึกษา หลักสูครครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ในสังกัดของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งภาควิชาอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณ 5 ปีมานี้ถ้าเปรียบเทียบกับ ภาควิชาอื่นๆ ในสถาบัน ก็คงเป็นหน่วยงานใหม่ที่กำลังอยู่ในระยะของการพัฒนา ยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินอีกหลายประการ ภายใต้การสนับสนุนจากผู้บริหารของ สถาบันทุกระดับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทุกคนมีความตระหนักดีว่า แม้จะเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้น แต่ก็มั่นใจว่าพวกเรากำลังเดิน ถูกทางและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไป
 ติดต่อ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  02-913-2500 ต่อ 3234
  netnapa.s@fte.kmutnb.ac.th
  Computer Education