ทำเนียบหัวหน้าในภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ศ.ดร. มนต์ชัย เทียนทอง
ตำแหน่ง: ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง: พ.ศ 2539 - พ.ศ. 2545


ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ผศ.ดร. จรัญ แสนราช
ตำแหน่ง: ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง: พ.ศ 2546 - พ.ศ. 2551


ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ผศ.ดร. กฤช สินธนะกุล
ตำแหน่ง: ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง: พ.ศ 2551 - พ.ศ 2553


ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ผศ.ดร. กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
ตำแหน่ง: ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง: พ.ศ 2553 - พ.ศ 2554


ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


อาจารย์ วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ตำแหน่ง: ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง: พ.ศ 2554 - พ.ศ 2555


ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ผศ.ดร. กฤช สินธนะกุล
ตำแหน่ง: ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง: พ.ศ 2556 - ปัจจุบัน
 ติดต่อ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  02-913-2500 ต่อ 3234
  netnapa.s@fte.kmutnb.ac.th
  Computer Education