แผนที่การเดินทาง


แผนที่

        

***เส้นทางการเดินทางมามหาวิทยาลัย***

Google Map

        
 ติดต่อ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  02-913-2500 ต่อ 3234
  netnapa.s@fte.kmutnb.ac.th
  Computer Education