บุคลากรภายในภาควิชา


หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ผศ.ดร. กฤช สินธนะกุล
Address: ROOM: 52-703 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
Phone #: 02555-2000
Email: krich.sin@gmail.com

Education #:
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
M.Sc. (Information Technology)
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)


รองหัวหน้าภาควิชา


ดร.ธันว์รัชต์ สินธนะกุล
Address: 1518 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1518 Piboo
Phone #: 02555-2000
Email: -@hotmail.com

Education #:
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)


กรรมการประจำส่วนงาน


ผศ.ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
Address: ROOM: 52-703 Faculty of Technical EducationKing Mongkuts University of Technology North Bangkok
Phone #: 02555-2000
Email: wannachai.w@fte.kmutnb.ac.th

Education #:
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)


ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ


ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
Address: ROOM: 52-210 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
Phone #: 02555-2000
Email: jiraphan.s@fte.kmutnb.ac.th

Education #:
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)


ผู้ประสานงาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผศ.ดร. สรเดช ครุฑจ้อน
Address: ROOM: Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1518
Phone #: 02555-2000
Email: 000@hotmail.com

Education #:
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
MS. (Electrical Engineering)
M.S. (Computer Science)
Ph.D. (Electrical Engineering)


รองคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ


ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
Address: ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
Phone #: 02555-2000
Email: charun.s@fte.kmutnb.ac.th

Education #:
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)
Mastere Specialise (TAS Option Avionique)
Ph.D. (Computer Education)


รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา


อาจารย์วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
Address: ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
Phone #: 02555-2000
Email: wtw@kmutnb.ac.th

Education #:
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.อ.ม. (ไฟฟ้า)


รองผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาฯ (TGDE)


อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง
Address: สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน (TGDE) อาคาร 73 ชั้น 2
Phone #: 02555-2000
Email: teeratorn.s@fte.kmutnb.ac.th

Education #:
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)


อาจารย์ประจำภาควิชา


ดร.สมคิด แซ่หลี
Address: ROOM: 52-212 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1
Phone #: 02555-2000
Email: ssl@kmutnb.ac.th

Education #:
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)


รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา


ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
Address: ROOM: 44-700 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1
Phone #: 02555-2000
Email: suthida.c@fte.kmutnb.ac.th

Education #:
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)


อาจารย์ประจำภาควิชา


ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
Address: ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
Phone #: 02555-2000
Email: dbm@kmutnb.ac.th

Education #:
วท.บ. (สถิติ)
กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)
ค.อ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)


อาจารย์ประจำภาควิชา


ผศ. เทวา คำปาเชื้อ
Address: ROOM: 52-704 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
Phone #: 02555-2000
Email: Khanmpachua.tawa@gmail.com

Education #:
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)


อาจารย์ประจำภาควิชา


ผศ.ดร.ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
Address: ROOM: Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1518
Phone #: 02555-2000
Email: thanyarat.n@fte.kmutnb.ac.th

Education #:
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)


อาจารย์ประจำภาควิชา


ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร
Address: 1518 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1518 Pibool
Phone #: 083-4267259
Email: vtn@kmutnb.ac.th

Education #:
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
Ph.D. (Information Technology)


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


คุณกมลวรรณ โศรกศรี
Address: 1518 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1518 Pibool
Phone #: 02555-2000
Email: kms@kmutnb.ac.th

Education #:
-


นักวิชาการศึกษา


กฤติญา ศิริมัย
Address: ROOM: 52-210 Faculty of Technical Education King Mongkut/ University of Technology North Bangkok 151
Phone #: 02555-2000
Email: kys@kmutnb.ac.th

Education #:
ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา


นางสาวเนตรนภา สุขมงคล
Address: ROOM: 52-210 Faculty of Technical Education King Mongkut/ University of Technology North Bangkok 151
Phone #: 089-7845236
Email: netnapa.s@fte.kmutnb.ac.th

Education #:
ปริญญาตรี บริหารการจัดการทั่วไป


ช่างเทคนิค


นายสุพพัต กองแก้ว
Address: ROOM: 52-212 Faculty of Technical Education King Mongkut/ University of Technology North Bangkok 151
Phone #: 3234
Email: supat@kmutnb.ac.th

Education #:
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์
 ติดต่อ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้น2
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  02-913-2500 ต่อ 3234
  netnapa.s@fte.kmutnb.ac.th
  Computer Education