ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักศึกษา


โดย : Supaporn | จำนวนครั้งที่เข้าชม : 633 ครั้ง | วันที่ลง : 2020-05-26
Image_News
รายละเอียด :

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ ดำเนินการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  *Click*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email:rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th  

หรือ Facebook:  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. Faculty of Technical Education
Facebook :