ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา


 • boss
  ศ.ดร. มนต์ชัย เทียนทอง
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พ.ศ 2539 - พ.ศ. 2545
 • boss
  ผศ.ดร. จรัญ แสนราช
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พ.ศ 2546 - พ.ศ. 2551
 • boss
  ผศ.ดร. กฤช สินธนะกุล
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พ.ศ 2551 - พ.ศ 2553
 • boss
  ผศ.ดร. กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พ.ศ 2553 - พ.ศ 2554
 • boss
  ดร. วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พ.ศ 2554 - พ.ศ 2555
 • boss
  ผศ.ดร. กฤช สินธนะกุล
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พ.ศ 2556 - ปัจจุบัน