ผลงานและฐานข้อมูลงานวิจัย


ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย เผยแพร่เมื่อ ดาวน์โหลดไฟล์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ .การประชุมวิชาการระดับชาติ
สุธี ภาระหันต์ และจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
พ.ศ. 2559