บุคลากรภายในภาควิชา


 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤช สินธนะกุล
  ตำแหน่ง:
  หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  ROOM: 52-703 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  krich.sin@gmail.com
 • teacher
  ดร. ธันว์รัชต์ สินธนะกุล
  ตำแหน่ง:
  รองหัวหน้าภาควิชา
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  1518 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1518 Piboo
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  -@hotmail.com
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญ แสนราช
  ตำแหน่ง:
  รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-210
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  jsr@gmail.com
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
  ตำแหน่ง:
  ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  +66 2 555-2000 ต่อ 3234
  อีเมล:
  srisomphan@gmail.com
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทินี นุ้ยเพียร
  ตำแหน่ง:
  รองหัวหน้าภาค ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  44-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  vtn@gmail.com
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
  ตำแหน่ง:
  รองหัวหน้าภาค ฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  tnp@gmail.com
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
  ตำแหน่ง:
  อาจารย์
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  wws@gmail.com
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรเดช ครุฑจ้อน
  ตำแหน่ง:
  อาจารย์
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  44-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  sdj@gmail.com
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล โพธิ์นาค
  ตำแหน่ง:
  อาจารย์
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  dbm@gmail.com
 • teacher
  ดร. สมคิด แซ่หลี
  ตำแหน่ง:
  อาจารย์
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  44-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  ssl@gmail.com
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทวา คำปาเชื้อ
  ตำแหน่ง:
  อาจารย์
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  44-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  twk@gmail.com
 • teacher
  ดร. วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
  ตำแหน่ง:
  รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  wtw@gmail.com
 • teacher
  อาจารย์ ธีราทร ซนีเย็ง
  ตำแหน่ง:
  อาจารย์
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  44-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  tsy@gmail.com
 • teacher
  ดร. พุทธิดา สกุลวิริยกุล
  ตำแหน่ง:
  อาจารย์
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  putida@gmail.com