ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา


 • boss
  ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย เทียนทอง
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พ.ศ 2539 - พ.ศ. 2545
 • boss
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญ แสนราช
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พ.ศ 2546 - พ.ศ. 2551
 • boss
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤช สินธนะกุล
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พ.ศ 2551 - พ.ศ 2553
 • boss
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พ.ศ 2553 - พ.ศ 2554
 • boss
  ดร. วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พ.ศ 2554 - พ.ศ 2555
 • boss
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤช สินธนะกุล
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2563
 • boss
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
  ตำแหน่ง:
  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ระยะเวลา:
  พศ.2563-ปัจจุบัน