ดาวน์โหลดใบคำร้องภาควิชา


ใบคำร้องภาควิชา และเอกสารอื่นๆ
ลำดับ รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์
1
ระเบียบการจัดรูปเล่มปริญญานิพนธ์_มจพ
2
แบบขอสอบปริญญานิพนธ์ (.pdf)
3
แบบขอสอบปริญญานิพนธ์ (.doc)
4
คำร้องทั่วไป
5
คำรับรองของผู้ปกครอง
6
แบบประเมินผลนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน
7
บทสรุปรายละเอียดการจัดรูปเล่ม_ระดับบัณฑิตศึกษา
8
คำร้องขอเอกสารสำหรับนักศึกษา
9
แบบฟอร์มขอทุนวิชาการ
10
แบบฟอร์มส่งเอกสารหน้าจอแสดงผลคุมสอบออนไลน์
11
แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2566 (แผน 13)