รางวัลและประกาศเกียรติคุณ


ประวัติการแข่งขันทักษะของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง: มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย

รางวัล: ที่ 2
เรื่อง: โปรแกรมนำเสนอสัตว์น้ำใต้ทะเล
ผู้จัดทำ: นายอวิรุทธ์ สุวรรณรัตน์, นายสายัญ พรหมปัญโญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง: มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย
รางวัล: ที่ 1
เรื่อง: โปรแกรมเกมรามเกียรต์
ผู้จัดทำ: นายสุทิน ธรรมสุวรรณ, นางสาวนิสากร ทองสุวรรณ, นางสาวรุ่งนพพร ศรีนันทวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: นายกฤช แย้มสระโส

นักศึกษา : รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ปี 2543 ( สจพ .)
รางวัล: ดีเด่น
เรื่อง: มัลติมีเดียสารนุกรมสำหรับเด็ก เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้
ผู้จัดทำ: นายธนวัช หอมแพน
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ : มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย
รางวัล: ที่ 3
เรื่อง: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
ผู้จัดทำ: นายศุภชัย จันฝาก, นายโองการ กุลสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ : มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย
รางวัล: ที่ 1
เรื่อง: ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบฮาร์ดแวร์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การเชื่อมต่อ PC กับ อุปกรณ์ภายนอกผ่านพอร์ตอนุกรม
ผู้จัดทำ: นายเจษฏา จรัญรัตน์, นายสันติกาญจน์ แซ่ฉั่ว
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.สมคิด แซ่หลี

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง : มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แห่งประเทศไทย
รางวัล: ที่ 2
เรื่อง: โปรแกรมเกมบางระจัน
ผู้จัดทำ: นายบุญธรรม พันธ์ใหญ่, นายหาญศักดิ์ ชมบุญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กฤช สินธนะกุล

นักศึกษา รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ปี 2545 ( สจพ .)
รางวัล: ดีเด่น
เรื่อง: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบลูกคิด เรื่องการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น
ผู้จัดทำ: นายจักราวัฒน์ วรรณกลัด, นายแสนศักดิ์ มุ่งสุข, นายธรรมรัตน์ รัตนกิตติโส
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. กฤช สินธนะกุล


การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (NECTEC)
รางวัล: ชมเชย
เรื่อง: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบลูกคิด เรื่องการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น
ผู้จัดทำ: นายจักราวัฒน์ วรรณกลัด, นายแสนศักดิ์ มุ่งสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.กฤช สินธนะกุล

นักศึกษา กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ทางด้านฮาร์ดแวร์
รางวัล: ชมเชย
เรื่อง: เครื่องกำเนิดคลื่นหัวใจ 13 ลีด แบบหลายรูปคลื่น
ผู้จัดทำ: นายเกียรติศักดิ์ โยชะนัง, นายชาตรี ทับทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ

นักศึกษา กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ทางด้านซอฟต์แวร์
รางวัล: ชมเชย
เรื่อง: เกมตำนานผู้กล้า
ผู้จัดทำ: นายศักดิ์ชัย ไพศาลวัฒนการณ์, นายวิฑูร คงผล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ

โปรแกรมเพื่อความบันเทิง: การประกวดรางวัลนวัฒกรรมเทคโนโลยี
รางวัล: รางวัลดีเด่น
เรื่อง: เกมสงครามยาเสพติด
ผู้จัดทำ: นายสุวิท มหานิยม
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์

โครงการ TEACHING ACADEMY AWARD 2018
รางวัล: รางวัลชนะเลิศ
เรื่อง: โครงการTEACHING ACADEMY AWARD 2018 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ สาขาคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ: นางสาวณัฐชยา สีดาจันทร์, นายพิพัฒน์พณ ศรีศุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. กฤช สินธนะกุล


โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
รางวัล: รางวัลชนะเลิศ
เรื่อง: โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา เรื่อง ช่างสิบหมู่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้จัดทำ: นายโสภณัส แซ่ฝ้า, นายศรัณย์ มาเดช, นายณัฐนนท์ คงเนียม
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ และ ผศ.ดร. กฤช สินธนะกุล


ผลงาน “ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ” ของนางสาวณัฐชยา สีดาจันทร์ นายจักรภัทธ จอมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medal Award ในการประกวด ในเวทีประกวดระดับนานาชาติ 47th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562