บุคลากรภายในภาควิชา


 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
  ตำแหน่ง:
  หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  thanyarat.n@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/tnp_comedu_kmutnb
 • teacher
  ดร. พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล
  ตำแหน่ง:
  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา และการประกันคุณภาพการศึกษา
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  puttida.s@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/pusak_comedu_kmutnb
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
  ตำแหน่ง:
  ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  +66 2 555-2000 ต่อ 3234
  อีเมล:
  jiraphan.s@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/jsp_comedu_kmutnb
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤช สินธนะกุล
  ตำแหน่ง:
  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและการประชาสัมพันธ์
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  ROOM: 52-703 Faculty of Technical Education King Mongkuts University of Technology North Bangkok
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  krich.s@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/ksk_comedu_kmutnb
 • teacher
  ดร. สมคิด แซ่หลี
  ตำแหน่ง:
  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  44-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  somkid.l@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/ssl_comedu_kmutnb
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญ แสนราช
  ตำแหน่ง:
  หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-704
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  charun.s@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://ced.kmutnb.ac.th/jsr/index1.php?mainmenu=home
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
  ตำแหน่ง:
  ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  wannachai.w@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/wws_comedu_kmutnb
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
  ตำแหน่ง:
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-210
  เบอร์โทรศัพท์:
  -
  อีเมล:
  duangkamol.p@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/dbm_comedu_kmutnb
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดา ชัยชมชื่น
  ตำแหน่ง:
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  44-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  suthida.c@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/scc_comedu_kmutnb
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทินี นุ้ยเพียร
  ตำแหน่ง:
  รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  44-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  vatinee.n@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/vtn_comedu_kmutnb
 • teacher
  ดร. วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
  ตำแหน่ง:
  รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  wittawat.t@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/wtw_comedu_kmutnb
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรเดช ครุฑจ้อน
  ตำแหน่ง:
  อาจารย์ประจำภาควิชา
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  44-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  soradech.k@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/sdk_comedu_kmutnb
 • teacher
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทวา คำปาเชื้อ
  ตำแหน่ง:
  อาจารย์ประจำภาควิชา
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  44-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  tawa.k@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/tawa_comedu_kmutnb
 • teacher
  อาจารย์ ธีราทร ซนีเย็ง
  ตำแหน่ง:
  อาจารย์
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  44-701
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  teeratorn.s@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  http://bit.do/tsy_comedu_kmutnb
 • teacher
  นางสาว กมลวรรณ โครกศรี
  ตำแหน่ง:
  หัวหน้าสำนักงานภาควิชา
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-210
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  kamonwan.s@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
 • teacher
  นางสาว เนตรนภา สุขมงคล
  ตำแหน่ง:
  นักวิชาการศึกษา
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-210
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  netnapa.s@fte.kmutnb.ac.th
 • teacher
  นางสาว สุภาพร ชื่นสกุล
  ตำแหน่ง:
  นักวิชาการศึกษา
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-210
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240
  อีเมล:
  supaporn.c@fte.kmutnb.ac.th
 • teacher
  นาย สุพพัต กองแก้ว
  ตำแหน่ง:
  นายช่างเทคนิค
  ห้องพัก/ติดต่อที่:
  52-212
  เบอร์โทรศัพท์:
  02-555-2000 ต่อ 3240 ต่อ 5225
  อีเมล:
  suppat.k@fte.kmutnb.ac.th
  เว็บไซต์:
  test