ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา


โดย : Developer | จำนวนครั้งที่เข้าชม : 170 ครั้ง | วันที่ลง : 2022-03-05
Image_News
รายละเอียด :

คุณสมบัตินักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา

1.  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

2. มีผลการศึกษาครบถ้วนตามเงื่อนไขของหลักสูตร

ไฟล์ที่แนบมาด้วย :
Facebook :