งานวิจัย


รายการงานวิจัยหน้าที่: 1
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย เผยแพร่เมื่อ ดาวน์โหลดไฟล์
1
The Design of a Learning Process for Promoting Teamwork using Project-Based Learning and the Concept of Agile Software Development , Vol 15, No 03 (2020) ,International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) – eISSN: 1863-0383
Puttida Sakulviriyakitkul, Krich Sintanakul, Jiraphan Srisomphan
พ.ศ. 2563
2
A Model of Decision Support System for Choosing High School Learning Plan Using Students O-NET Score and Multiple Intelligence , International Journal of Information and Education Technology. Vol. 6. No. 7. Jul-16. pp. 555-559. IACSIT Press
Sintanakul, Thanrat and Sanrach, Charun
พ.ศ. 2563
ไม่มีไฟล์เอกสาร
3
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ .การประชุมวิชาการระดับชาติ
สุธี ภาระหันต์ และจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
พ.ศ. 2559
4
การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนตามลักษณะของ Responsive Design ด้วยเทคโนโลยี HTML5 , การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4. 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย. หน้า 233-240
ภมรศักดิ์ สกุลรัตน์ และจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
พ.ศ. 2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
5
การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้ กิจกรรมออนไลน์เป็นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามสมรรถนะครู , วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1. มกราคม-เมษายน 2559
กรรณิกา ทองพันธ์, สุธิดา ชัยชมชื่น และ จรัญ แสนราช
พ.ศ. 2559
6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ วิดีโอออนดีมานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย , การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษา สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30. 21-22 มกราคม 2559.มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. หน้า 27-44
คมกริช ไชยวงษ์, สุธิดา ชัยชมชื่น และ กฤช สินธนะกุล
พ.ศ. 2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
7
The Comparison of Algorithms for Thai-Sentence Classification. International Journal of Information and Education Technology. Vol. 6. No. 10. Oct-16. pp. 801-808. IACSIT Press.
Nomponkrang, Thanyarat and Sanrach, Charun
พ.ศ. 2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
8
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์ นนิง รายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ฉบับที่ 35. มกราคม-กุมภาพันธ์. หน้า 79-87
จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ และจรัญ แสนราช
พ.ศ. 2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
9
การประเมินผลการ ดำเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อหลายมิติ แบบปรับตัวร่วมกับเทคนิคการให้ คำปรึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ (Results of Implementation of a Learning Management Model using Adaptive Hypermedia and Mentor Technique on E-Learning.), วารสา
สิริพร เอี่ยมวิลัย, สุราษฎร์ พรมจันทร์ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธ
พ.ศ. 2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
10
การพัฒนาระบบตามรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่มีระบบเสริมศักยภาพ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 8.ฉบับที่ 16. กรกฎาคม – ธันวาคม.
มนัสนิต ใจดี และจรัญ แสนราช
พ.ศ. 2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
11
Automated Thai Online Assignment Scoring Student Project Conference (ICT-ISPC), 2016 Fifth ICT International , Page 33-36 IEEE DOI: 10.1109/ICT-ISPC.2016.7519229
Thannicha Thongyoo, Somkid Saelee, Soradech Krootjohn
พ.ศ. 2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
12
Automatic Medical Case Study Essay Scoring by Support Vector Machine and Genetic Algorithms , International Journal of Information and Education Technology, Vol4 Issue 2 Page 132-137, (IACSIT Press) 10.7763/IJIET
S Yenaeng, S Saelee, W Samai
พ.ศ. 2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
13
The Analysis of Students’ Homework for e-Learning Using Document Clustering , Annual International Conference on Educational and Information Technology, October. Osaka, Japan
Thannicha Thongyoo , Somkid Saelee, Soradech Krootjohn
พ.ศ. 2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
14
The Analysis of Students’ Homework for e-Learning Using Document Clustering, Annual International Conference on Educational and Information Technology, October. Osaka, Japan
Thannicha Thongyoo , Somkid Saelee, Soradech Krootjohn
พ.ศ. 2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
15
Determining the driving competency in Parkinsons disease patients. In MOVEMENT DISORDERS, vol. 29, pp. S34-S34
Jitkritsadakul, Onanong, Soradech Krootjohn, Chusak Thanawattano, Chanawat Anan, and Roongroj Bhidayasiri
พ.ศ. 2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
16
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่องเลขยก กำลังและพื้นฐานทางเรขาคณิต รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนแอนดรอยด์แท็บเล็ต , การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6. 28-29 พฤศจิกายน 2556. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
เพ็ญนภา พวงทอง และ สุธิดา ชัยชมชื่น
พ.ศ. 2556
ไม่มีไฟล์เอกสาร
17
Evaluating Design Patterns of Commercial Web Applications using Net Easy Score."International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS)5.8 (2013): 91.
Thimthong, Tharis, Thippaya Chintakovid, and Soradech Krootjohn
พ.ศ. 2556
ไม่มีไฟล์เอกสาร
18
The Design of a Learning Process for Promoting Teamwork using Project-Based Learning and the Concept of Agile Software Development International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET, eISSN: 1863-0383). กุมภาพันธ์ 2563 Vol 15 No 03
พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล,กฤช สินธนะกุล และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2563
ไม่มีไฟล์เอกสาร
19
การรู้จำการแสดงอารมณ์ออกทางใบหน้าด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่นร่วมกับการประมวลผลภาพ 18 รูปแบบ วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มกราคม-มิถุนายน 2563 ปีีที่ 16 ฉบับที่ 1
นายพนเมษ ญาณฐิติรัตน์,จรัญ แสนราช และ สรเดช ครุฑจ้อน
2563
ไม่มีไฟล์เอกสาร
20
การพัฒนาระบบ PjBL-SCRUM ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (The 3rd N
พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล,กฤช สินธนะกุล และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2562
ไม่มีไฟล์เอกสาร
21
การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนด้วยเว็บแอปพลิเคชันแบบปรับเหมาะตามความสามารถผู้เรียน การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 11. 23-24 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 พฤษภาคม 2562
ไพศาล สิมาเลาเต่า และ จรัญ แสนราช
2562
ไม่มีไฟล์เอกสาร
22
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยภาษาเอสคิวแอล การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 11. 23-24 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 พฤษภาคม
อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และ จรัญ แสนราช
2562
ไม่มีไฟล์เอกสาร
23
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยภาษาเอสคิวแอล การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 11. 23-24 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 พฤษภาคม
อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และ จรัญ แสนราช
2562
ไม่มีไฟล์เอกสาร
24
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกทักษะวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วารสารวไลยอลงการณ์ปริทัศน์ออนไลน์ มกราคม-เมษายน 2562 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
รัชพล กลัดชื่น และ จรัญ แสนราช
2562
ไม่มีไฟล์เอกสาร
25
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการประเมินตามสภาพจริง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
สุภาณี ธรรมะ , กฤช สินธนะกุล และ จรัญ แสนราช
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร
26
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการสร้างสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนสําหรับครูในประเทศลาว งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น15 มีนาคม 2562
นายบัณฑิต อินทโพธิ์ทอง และ สมคิด แซ่หลี
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร
27
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอลักอริทึมและการคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อการพยากรณ์โอกาสความสำเร็จในการโอนเงินข้ามประเทศของบุคคลทั่วไป วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กันยายน-ธันวาคม 2561 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
อนัตต์ชัย ชุติภาสเจริญ และ จรัญ แสนราช
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร
28
ระบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน Naresuan University Journal: Science and Technology 2018; (26)2 Jun 15, 2018 ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
นฤเทพ สุวรรณธาดา และ จรัญ แสนราช
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร
29
ระบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน Naresuan University Journal: Science and Technology 2018; (26)2 Jun 15, 2018 ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
นฤเทพ สุวรรณธาดา และ จรัญ แสนราช
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร
30
การสอนแบบเรียนรวมด้วยโครงการเป็นฐานการเรียนรู้: โอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
ฐิติยา เนตรวงษ์ และ จรัญ แสนราช
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร