งานวิจัย


รายการงานวิจัยหน้าที่: 4
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย เผยแพร่เมื่อ ดาวน์โหลดไฟล์
1
แอปพลิเคชันแสดงปริมาณแคลอรี่ของผลไม้แบบเสริมความเป็นจริง วารสารวิชาการและวิจัยของสถาบันรัชต์ภาคย์มกราคม-เมษายน2560 ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (TCI กลุ่มที่ 2)
อนันต์ชัย ชุติภาสเจริญ และ จรัญ แสนราช
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
2
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
สุภาพร เสือเริก และ จรัญ แสนราช
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
3
"การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลโดยใช้เทคนิคการรวมกลุ่มจำแนกข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรสอบวัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา" การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCCIT 2017) 6-7
พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล,จรัญ แสนราช และ ธันว์รัชต์ สินธนะกุล
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
4
การพัฒนาเกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขนมายโอ เพื่อการบริหารข้อไหล่ การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: Smart Education เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 16 มิถุนายน 2560
ภัทรภูมิ ขวัญบุญจันทร์ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
5
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียด้วยเทคนิคโมชั่นกราฟิกร่วมกับเทคนิคการจัดการ เรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง
ภควัต สุวรรณเขตต์ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
6
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอน แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแตดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒธรรมระดับชาติราชภัฎเพชรบุรีวิจัย ครั้งท
อนันต์นทัช แสงย้อยและพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
7
สื่อส่งเสริมหลักการจัดทำวิทยานิพนธ์ แบบวีดีโออินโฟกราฟิกส์ สำหรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 (Innovation for Learning and Innovation 2017 (IL
จีรัษติธร มุกดาเพชร , สุรินทรา แก้วมณ และ วาทินี นุ้ยเพียร
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
8
ระบบแนะนำการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภำยใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยการใช้ออนโทโลยี การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 (Innovation for Learning and Innovation 2017 (ILI2017))4 เมษายน 2560
ศรัณญู บุญประสพ, อลงกรณ์ สิงห์คา และ วาทินี นุ้ยเพียร
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
9
ระบบแนะนำสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรค โดยใช้ออนโทโลยี การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 (Innovation for Learning and Innovation 2017 (ILI2017)) 4 เมษายน 2560
รชต ไชยสิทธิ์ม,วิรัช หิมพานต์ และ วาทินี นุ้ยเพียร
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
10
"ระบบบริหารจัดการยานพาหนะส่วนกลาง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 (Innovation for Learning and Innovation 2017 (ILI2017)) 4 เมษายน 2560
ธีรยุทธ์ ทองแป้น และ วาทินี นุ้ยเพียร
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
11
ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกม 24 ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 (Innovation for Learning and Innovation 2017 (ILI2017)) 4 เมษายน 2560
วิทวัส สระน้อย , สุพัตรา บุญรวม และ วาทินี นุ้ยเพียร
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
12
การสัังเคราะห์รูปแบบการเรียนแบบผสานด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือน ร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ,วันที่ 8-9
อัญชนา กลิ่นเทียน และ วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
13
A Study of Problems and Needs in Teaching in a Virtual Science Lab to Develop Middle School Students’ Analytical Thinking Skills Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences, July 17
อัญชนา กลิ่นเทียน และ วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
14
Automated Students Thai Online Homework Assignment Clustering ACEID2016 Stream Technology enhanced and distance learning March 29th, 2016
ธัญณิชา ทองอยู่,สมคิด แซ่หลี และ สรเดช ครุฑจ้อน
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
15
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วยระบบสื่อหลายมิติแบบปรับตัว ตามแบบการเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2558 ปีที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 76-82
รุ่งกานต์ สุขลิ้ม , กฤช สินธนะกุล และ จรัญ แสนราช
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
16
Automated Thai Online Assignment Scoring Student Project Conference (ICT-ISPC), 2016 Fifth ICT International 27 May 2016
ธัญณิชา ทองอยู่ และ สมคิด แซ่หลี
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
17
การวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 2558 ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 2 หน้า : 44-53
วีณา คงพิษ และ จรัญ แสนราช
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
18
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน ที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิง ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารจันทรเกษมสาร 2558 ปีที่ : 21 ฉบับที่:41หน้า : 87-94
เล็กฤทัย ขันทองชัย และ จรัญ แสนราช
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
19
การพัฒนาระบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2558 ปีที :7 ฉบับที่ :1 หน้า : 58-70
นฏกร ประมายันต์, จรัญ แสนราช และ สรเดช ครุฑจ้อน
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
20
The Comparison of Algorithms for Thai-Sentence International Journal of Information เมษายน 2558
จรัญ แสนราช และ ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
21
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง รายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มกราคม-กุมภาพันธ์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 หน้า 79-87
จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ และ จรัญ แสนราช
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
22
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 พฤศจิกายนตามฐานสมรรถนะรายวิชาทฤษฎีภาพเคลื่อนไหว ระดับชาติ ครั้งที่ 8 2558 ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระน
พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
23
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPRS ร่วมกับแอพพลิเคชั่น สำหรับการจัดการความรู้ข้อมูลและข่าวสาร ส่งเสริมการเรียนรู้ ในชีวิตประจำวัน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 2558 ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 93 หน้า : 21-27
หทัยชนก เชื่อมกลาง และ ดวงกมล โพธิ์นาค
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
24
รูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆ วารสารปัญญาภิวัฒน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ 2558 ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 169-181
วิชญา รุ่นสุวรรณ์, ดวงกมล โพธิ์นาค และ ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
25
การนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง มาใช้ประกอบสื่อการเรียนรู้บนเทคโนโลยีการ ประมวลผลแบบก้อนเมฆ วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา 2558 ปีที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : 38-44
สุขิตา บุญร่วม และ ดวงกมล โพธิ์นาค
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
26
"การเขียนโปรแกรมเกมด้วย Stencyl การเรียนรู้ในแบบ ศตวรรษที่ 2 " วารสารสารสนเทศ 2558 ปีที่ : 14 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9-21
ธีระ แสนทวีสุข และ ดวงกมล โพธิ์นาค
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
27
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่อง ห้องครัวตัวน้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 14 กันยายน 2559
คณาวุฒิ อิ่มที่สุด และ สุธิดา ชัยชมชื่น
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
28
การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครูวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมกราคม-เมษายน 2559 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
กรรณิกา ทองพันธ์,ธิดา ชัยชมชื่น และ จรัญ แสนราช
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
29
การพัฒนาระบบบริหารจัดการวิดีโอออนดีมานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 21-22 มกราคม 2559 หน้า 27-44
คมกริช ไชยวงษ์,สุธิดา ชัยชมชื่น และ กฤข สินธนะกุล
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
30
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ R2D2 ผ่านทางแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของผู้เรียนวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 2558 ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 13-28
กรรณิกา ทองพันธ์,สุธิดา ชัยชมชื่น และ จรัญ แสนราช
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร