งานวิจัย


รายการงานวิจัยหน้าที่: 5
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย เผยแพร่เมื่อ ดาวน์โหลดไฟล์
1
ผลการใช้บทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ ร่วมกับรูปแบบ วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กุมภาพันธ์ - ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 การเรียนของเดวีส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรกฎาคม 2558 หน้า 78-84 สำหรับระดับประกาศนียบั
ทิพวรรณ มีพึ่ง และ สุธิดา ชัยชมชื่น
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
2
A Model of Decision Support System for Choosing International Journal of Information มีนาคม 2558 Vol.6 No.7 High School Learning Pland Using Students ONET and Education Technology หน้า 555 Score and Muliple Imtelligence singapore
ธันว์รัชต์ สินธนะกุล และ จรัญ แสนราช
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
3
Development of SCRIP Website with Automatic Fulfill System in Knowledge for Learners, Undergraduates Computer Programming Principles Subject Journal of Mutidisciplinary in Social Sciences January April 2019 Vol. 15 No. 1
กฤษฎา พลอยศรี และ จรัญ แสนราช
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
4
A Comparative Data mining Technology for David Kolbs Experiential Learing Style Classification International Journal of Informatio กันยายน 2558 Vol.5 No.6 หน้า 672-675 n and Education Technology singapore
พรรณธิกา เพชรบุญมี,ดวงกมล โพธิ์นาค และ มนต์ชัย เทียนทอง,
2557
ไม่มีไฟล์เอกสาร
5
The Analysis of Students’ Homework for e-Learning using Document Clustering "AISEIT 2014 Annual International Symposium on Educational and Information Technology, Osaka, Japan" October, 2014 ISBN 978-986-90827-8-5 Page 244
สมคิด แซ่หลี
2556
ไม่มีไฟล์เอกสาร
6
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพบนเว็บวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2557 ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 หน้า 91-105
วิมาน ใจดี และ จรัญ แสนราช
2556
ไม่มีไฟล์เอกสาร
7
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วารสารวิจัยทางการศึกษา2557 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 177-190
พิสิษฐ์ ทองงาม และ จรัญ แสนราช
2556
ไม่มีไฟล์เอกสาร
8
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง การเขียน Mind Mapping สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มห
อมรรัตน์ ชัยเสนหาญ และ จรัญ แสนราช
2556
ไม่มีไฟล์เอกสาร
9
Google Apps for Education นวัตกรรมทางการศึกษา ยุคดิจิทัล วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2557 ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 หน้า 103-112
ไพรัชนพ วิริยวรกุล และ ดวงกมล โพธิ์นาค
2556
ไม่มีไฟล์เอกสาร
10
ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 22-23 พฤษภาคม 2557 Proceeding
นางสาวทิพวรรณ มีพึ่ง และ สุธิดา ชัยชมชื่น
2556
ไม่มีไฟล์เอกสาร
11
A Comparison of Classification Algorithms on the ONET Scores The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 6 November, 2014 Proceeding หน้า 81-85
ธันว์รัชต์ สินธนะกุล และ จรัญ แสนราช
2556
ไม่มีไฟล์เอกสาร