งานวิจัย


รายการงานวิจัยหน้าที่: 3
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย เผยแพร่เมื่อ ดาวน์โหลดไฟล์
1
การพัฒนารูปแบบระบบช่วยเหลือแบบอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับกลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตุลาคม – ธันวาคม 2560 ปีที่ 19 ฉบับที่ 4
มนต์รวี ทองเสน่ห์ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
2
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
ไกยสิทธิ์ อภิระติง และ พันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
3
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9 th RMUTNC) 8 สิงหาคม 2560
พลกฤษณ์ เกิดคำ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
4
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒธรรมระดับชาติราชภัฎเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการสู่ไทยแลนด์ 4.0" 15 กรกฏาคม 2
นงค์ลักษ์ สมมี และ พันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
5
การพัฒนาเกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขนมายโอ เพื่อการบริหารข้อไหล่ "การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: Smart Education เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”" 16 มิถุนายน 2560
ภัทรภูมิ ขวัญบุญจันทร์ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
6
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียด้วยเทคนิคโมชั่นกราฟิกร่วมกับเทคนิคการจัดการ เรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 "การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริ
ภควัต สุวรรณเขตต์ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
7
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตร่วมกับการเรียนการสอน แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคสแตดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การประชุมวิชาการนำเสนอ
อนันต์นทัช แสงย้อย และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
8
Multi-languages Communication Protocol Model Based on Conceptual Spaces and Language GamesThe 2nd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals (UNSDGs 2017) 28-29 December 2017
สมจินต์ จันทรเจษฎากร , วาทินี นุ้ยเพียร และ พยุง มีสัจ
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
9
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อประเมินสถานะความเข้มแข็งของชุมชนด้านยาเสพติด โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) 7-9 สิงหาคม 2560
วาสิฎฐี มุสิกะพันธุ์ และ ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
10
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการเรียนรู้ และทักษะชีวิต 4H การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ "การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0"19 พฤษภ
ธณัฐชา รัตนพันธ์,สรเดช ครุฑจ้อน และ มนต์ชัย เทียนทอง
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
11
การพัฒนาสื่อการคำนวณเลขหลักแบบจับต้อง เรื่อง การบวก และการลบในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ "การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" 19 พฤษภาคม 2560 ปีที่ี่ : 5
รวีพร จรูญพันธ์เกษม,สรเดช ครุฑจ้อน และ กฤช สินธนะกุล
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
12
การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่ ๑ "การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0"
อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และ สรเดช ครุฑจ้อน
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
13
การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ในรูปแบบเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง โดนใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ KWL ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่ ๑ "การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเท
ภาณุวัฒน์ ศรีไชยเลิศ และ สรเดช ครุฑจ้อน
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
14
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัยกรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่ ๑ "การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0" 10 พฤศจิกายน 256
วินัย เพ็งภิญโญ และ สรเดช ครุฑจ้อน
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
15
การพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒ 24 พฤศจิกายน 2560
ไพศาล คงเอียด และ สรเดช ครุฑจ้อน
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
16
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการบูรณาการกับกิจกรรมห้องเรียนกลับด้านรายวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒธรรมระดับชาติราชภัฎเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการสู่ไทยแลนด์ 4.0" 15 กรกฏาค
ธัญญธร ผิวผ่อง และ กฤช สินธนะกุล
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
17
การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน สำหรับรายวิชา ทฤษฎีและคำนวณช่างยนต์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24 พฤศจิกายน
ชนินทร์ หนูฤทธิ์ , กฤช สินธนะกุล และ ชัยยศ ดำรงกิจโกศล
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
18
การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับระบบการจัดการการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคมายแม็พเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มกราคม-มิถุนายน 2559 ปีที่ 27 /ฉบับที่ 1
เติมยศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา , กฤช สินธนะกุล และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
19
การพัฒนาเกมการสอนแบบบทบาทสมมติ เรื่อง การแปลงเลขฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒธรรมระดับชาติราชภัฎเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7
ศุภชัย จันทร์นันทนนท์ , กฤช สินธนะกุล และ สรเดช ครุฑจ้อน
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
20
การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเว็บ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒธรรมระดับชาติราชภัฎเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการสู่ไทยแลนด์ 4.0" 15 กรกฏาคม 2560
ณฐมน อุชา , กฤช สินธนะกุล และ สรเดช ครุฑจ้อน
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
21
การพัฒนาเกมการสอนแบบบทบาทสมมติ เรื่อง การแปลงเลขฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒธรรมระดับชาติราชภัฎเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7 "สหวิทยาการสู่ไทยแลนด์ 4.0" 15 กรกฏาคม
สัญจิตา กล้ายประยงค์ , กฤช สินธนะกุล และ สรเดช ครุฑจ้อน
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
22
"The Development of Web-Based Instruction for Competency-Based Principle in the Course of Computer Animation with Project-Based Learning Method through Cloud Computing " The 11th National Conference and 2017-1 International Conference on Applied Computer
พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล และ กฤช สินธนะกุล
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
23
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ศิริพล แสนบุญส่ง และ กฤช สินธนะกุล
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
24
The VARK Learning Style of the University Student in Computer Course 2017 IEDRC (International Economics Development and Research Center) SINGAPORE CONFERENCES July 9-11, 2017
วีณา คงพิษ , กฤช สินธนะกุล และ ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
25
การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับระบบการจัดการการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคมายแม็พเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ วารสารครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
เติมยศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, กฤช สินธนะกุล และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
26
Blended Learning Model via Learning Environment on Cloud Computing to Enhance Creative Products of Undergraduate Students , The 12th National Conference and 2017 International Conference on Applied Computer Technology and InformationSystems and 2017 Nati
ศิริพล แสนบุญส่ง,ธันว์รัชต์ สินธนะกุล และ กฤช สินธนะกุล
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
27
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กันยายน-
ศิริพล แสนบุญส่ง และ สมคิด แซ่หลี
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
28
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาธรรมวิภาค สำหรับธรรมศึกษาชั้นปริญญาตรี โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน การประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ 2560 (Innovation for Learning and Innovation 2017 (ILI2017)) 4 เมษายน 25
บุญค้ำ ดีสุขสาม จรัญ แสนราช
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
29
การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียเสมือนจริงเรื่องประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอยุธยา : กรณีศึกษาวัดพระราม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
วรลักษณ์ วิทูวินิต จรัญ แสนราช
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร
30
การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียเสมือนจริงเรื่องประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอยุธยา : กรณีศึกษาวัดพระราม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตุลาคม 2559 – มกราคม 2560 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
วรลักษณ์ วิทูวินิต จรัญ แสนราช
2558
ไม่มีไฟล์เอกสาร