งานวิจัย


รายการงานวิจัยหน้าที่: 2
ลำดับ ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย เผยแพร่เมื่อ ดาวน์โหลดไฟล์
1
การวิเคราะห์การทํานายการลาออกกลางคันของนักศึกษา ระดับปรญญาตรี โดยใช้เทคนิควิธีการทําเหมืองข้อมูลTechnical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok January - April 2018 Vol.9 No.1
ชณิดาภา บุญประสม และ จรัญ แสนราช
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร
2
"การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา"วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
กนิษฐา อินธิชิต, วรปภา อารีราษฎร์ และ จรัญ แสนราช
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร
3
"การสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะ ร่วมกับการจัดการความรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา E-learning" วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทพวรรณ ปรีดาเกษมสิน,จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ และ กฤช สินธนะกุล
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร
4
ผลการใช้วิดีทัศน์ตามรูปแบบการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิชาช่างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามหลักสูตรระยะสั้น กรณีศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพ ตามหลักสูตรระยะสั้น กรุงเทพมหานคร วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษามกราคม - มีนาคม 2561 ปีที่ 30 ฉบับที่ 105
สิทธิโชค นามอาษา, วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ และ ชัยยศ ดำรงกิจโกศล
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร
5
การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนเทคโนโลยีคลาวด์ด้วยกูเกิลแอพฟอร์เอ็ดดูเคชั่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 13-14 ธันวาคม 2561
วิเชษฐ์ นันทะศรี และ สรเดช ครุฑจ้อน
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร
6
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วารสารวิิเทศศึกษา มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ มกราคม -มิถุนายน 2562
นายรัฐพร กลิ่นมาลี และ ดวงกมล โพธิ์นาค
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร
7
การใช้ระบบการเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกบการสร้างแผนที่ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พฤษภาคม – สิงหาคม 2561ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
กรรณิกา ทองพันธ์,ธิดา ชัยชมชื่น และ จรัญ แสนราช
2561
ไม่มีไฟล์เอกสาร
8
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บตามแผนการสอนฐานสมรรถนะตามขั้นตอนกำรเรียนรู้แบบ MIAP วิชาการศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCCIT 2017) 6-7 กรกฏาคม 2560 pp 355 - 360.
วินัย เพ็งภิญโญ และ กฤช สินธนะกุล
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
9
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ตามแผนการสอนฐานสมรรถนะแบบผสมผสานด้วย MIAP รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCCIT 2017) 6-7 กรกฏา
พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล และ กฤช สินธนะกุล
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
10
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สคริปออนไลน์ การประชุมวิิชาการระดับชาติ "การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2560 24 มีนาคม 2561
กฤษฎา พลอยศรี และ จรัญ แสนราช
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
11
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดของเดวีส์ รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ เรื่องการคำนวณด้วยฟังก์ชัน การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 22 มิถุนายน 2561 หน้า 226-237
นางสาวธาตุทอง สรรพเจริญ และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
12
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561. ณ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา
นางสาวณัฏฐวัลย์ เอี่ยมประดิษฐ์, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ และ ดวงกมล โพธิ์นาค
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
13
การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนบนเว็บร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561. ณ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทย
นางสาวธัญญา ใบบาง และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ และ ดวงกมล โพธิ์นาค
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
14
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน. การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561. ณ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
นางสาวนิตยา ดกกลาง และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์/ดวงกมล โพธิ์นาค
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
15
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี iTunes U บน iPad ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยกลวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561. ณ. คณะครุศาสตร์ มหาว
นางสาวสุภาดา คำตา.และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
16
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นการประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561. ณ. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุน
นายวาที บัวแก้ว, จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ และ ดวงกมล โพธิ์นาค
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
17
การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาฝึกสอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เล็กฤทัย ขันทองชัย และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
18
การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม สำหรับแก้ปัญหาการจัดกรรมการคุมสอบ The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2018) 5-6 กรกฏาคม 2561 หน้า 33-39
อุกฤษ์ฐิวัฒน์ พิมพ์พา และ วาทินี นุ้ยเพียร
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
19
โมเดลการวเิคราะห์อารมณ์จากการแสดงออกบนใบหน้าด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 11th National Conference on Technical Education 19 - 20 มีนาคม 2562
สุภกิจ สวนกูล , นิคม จันทวฤทธิ์ และ วาทินี นุ้ยเพียร
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
20
Multi-language communication protocol model based on conceptual spaces and language gamesJournal of Thai Interdisciplinary Research January - February 2018 Vol.13 No.1
Somjin Juntarajessadakorn ,วาทินี นุ้ยเพียร และ พยุง มีสัจ
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
21
Communication Protocol Model for Language Game with Multi-Agents and Multi-Languages Using Dynamic Radius of SOM International Journal of the computer the internet and management May - August 2018Vol.26 No.2
Somjin Juntarajessadakorn , วาทินี นุ้ยเพียร และ พยุง มีสัจ
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
22
การประยุกต์ใช้วิธีอาณานิคมมดเพื่อหาเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11th National Conference on Technical Education 19 - 20 มีนาคม 2562
ธำรงกุล สุพงษ์อรทัย เรืองแสวง, วาทินี นุ้ยเพียร และ พยุง มีสัจ
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
23
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561. ณ.
นายอนุชิต ตำราเรียง และ ดวงกมล โพธิ์นาค
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
24
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้การปรับเปลี่ยนกลุ่มแบบโรเตชั่นที่มีระบบฐานความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนส
วิเชษฐ์ นันทะศรี และ สุธิดา ชัยชมชื่น
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
25
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์บนคลาวดด์เลิร์นนิ่ง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 9 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 9-
ชณิดาภา บุญประสม และ สุธิดา ชัยชมชื่น
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
26
การออกแบบชุดฝึกอบรมสำหรับผู้สอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานบนโปรแกรม Scratch เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการเขียนโปรแกรม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สื่อนวัตกรรมและการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (E-Journal of Media Innovation and Creative Education) มกราคม-มิถุนายน 2561 ปีที่ 1 ฉบับท
รัชฎา เทพประสิทธิ์ และ สุธิดา ชัยชมชื่น
2560
ไม่มีไฟล์เอกสาร
27
การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ทัศนศึกษานอกสถานที่ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCCIT 2017) 6-7 กรกฏาคม 2560
สุขิตา บุญร่วม และ สมคิด แซ่หลี
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
28
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย Google Application การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒธรรมระดับชาติราชภัฎเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7
ธัลย์พิฌชา ขำชุ่ม และ จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
29
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกทบทวนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ของโพลยา รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นิภาวรรณ ใจกล้าและจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร
30
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเกมการสอน เรื่อง ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 "การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 7 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: Smart Education เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 16 มิถุนา
พิษณุ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์และจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
2559
ไม่มีไฟล์เอกสาร